Rozwój gospodarczy Brandenburgii

euro132Sytuacja gospodarcza Brandenburgii zmieniła sie wraz ze zmianami politycznymi w Niemczech. Momentem decydującym było zjednoczenie kraju i tym samym powrót Brandenburgii do Federacji Krajów Niemieckich (RFN). Kolejnym znaczącym wydarzeniem było przeniesienie stolicy Niemiec z Bonn do Berlina. Od momentu przeprowadzki rządu federalnego, Bundestagu, Bundesratu, oraz wielu innych organizacji i ambasad do Berlina region ten stał się ponownie centrum politycznych decyzji i zajął równorzędne miejsce obok innych stolic krajów europejskich.

velten-produktionswerk-01_300-dpiBrandenburska gospodarka zanotowała w ostatnich latach znaczący wzrost. Produkt krajowy brutto (PKB) jest dziś ponad znacznie większy niż w roku 1991. Średni wzrost gospodarczy (PKB) wynosił w Brandenburgii w latach 1991-1999 średnio 5,7 %. W coraz w większym stopniu siłą pociągową wzrostu gospodarczego staje się przemysł. Odwrotnie wygląda sytuacja w budownictwie, które po boomie początku lat 90-tych obecnie wykazuje tendencje spadkowe. Ważnymi branżami w Brandenburgii są  przemysł chemiczny, przemysł lotniczy i kosmiczny, technologie informacyjne, branża samochodowa jak i przemysł spożywczy. Gęsta sieć ośrodków badawczych i akademickich, nowoczesna infrastruktura transportowa i telekomunikacyjna oraz duże dotacje na nowe inwestycyjne przekonały wielu inwestorów również do Brandenburgii. Wśród nich są takie firmy jak Rollce Royce Deutschland, Daimler Chrysler, BASF, MTU i ABB.

velten-produktionshalle-300-dpiDuże postępy osiągnięto w nadrabianiu strat w stosunku do starych krajów Republiki Federalnej Niemiec. Również umiędzynarodowienie gospodarki brandenburskiej postępuje intensywnie – tutejsze przedsiębiorstwa działają z coraz większymi sukcesami na rynkach zagranicznych.  Rynek polski jest po Stanach Zjednoczonych największym odbiorcą brandenburskich produktów.

Brandenburgia jest liderem wśród nowych krajów związkowych w rozwoju gospodarczym. Chętni do inwestycji są tutaj pod właściwym adresem. Zaspokojenie potrzeb klienta to motto przyświecające naszym firmom. W Brandenburgii podstawą jest dobra współpraca inwestorów, przedsiębiorstw i rozpoczynających działalność gospodarczą z urządami, izbami gospodarczymi i instytucjami obsługi i wspierania biznesu. W dziedzinie wspierania i promocji gospodarki Brandenburgia stosuje nowatorskie rozwiązania. W styczniu 2001 r. rozpoczęła działalność Agencja Przyszłości Brandenburgii – ZAB. Nazwa agencji jest zarazem jej założeniem programowym. Klient stoi tutaj w centrum działań wspierających, co oznacza, że otrzymuje on wszystkie publiczne usługi wspierające jego przedsięwziecie z jednego źródła. W ten sposób Brandenburgia realizuje strategie “krótkich dróg” (administracyjnych) dla inwestorów i firm lokalnych.

la-wallwerkvelten033W polsko-niemieckim regionie przygranicznym obie strony podejmują próbę wspólnej promocji swoich potencjałów gospodarczych, realizacji wspólnych strategii w pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych i osiągnięcia przez to obustronnych korzyści. Inicjatywa pod haslem “2win One region – double profit” (2win Jeden region – podwójna korzyść) służy również intensyfikacji kontaktów gospodarczych między Brandenburgią i regionami przygranicznymi Polski. Ukonstytuowała się polsko-niemiecka grupa robocza w celu poprawy wspierania i promocji gospodarki po obu stronach granicy.