W okresie do 2 października Ministerstwo Spraw Europejskich przeprowadza ankietę internetową dotyczącą stosunków między Brandenburgią a jej krajem sąsiadującym / Wyniki ankiety zostaną uwzględnione w nowej strategii rządowej kraju związkowego

Poczdam – Jakimi głównymi wyzwaniami powinien zająć się rząd kraju związkowego Brandenburgia w kontekście stosunków Brandenburgii z Polską? Lub: Gdzie widzą Państwo główne przeszkody dla wspólnego, polsko-brandenburskiego obszaru powiązań w centrum Europy? Te i inne pytania są częścią internetowej ankiety, którą obecnie przeprowadza brandenburskie Ministerstwo Spraw Europejskich, szczególnie wśród osób zaangażowanych we współpracę Brandenburgii z Polską. Zainteresowani obywatele i obywatelki także są zaproszeni do udziału w ankiecie, która będzie dostępna do 2 października. Powodem ankiety jest nowo powstająca, międzyresortowa strategia brandenburskiego rządu na rzecz współpracy pomiędzy Brandenburgią i Polską. Wyniki internetowego badania zostaną wykorzystane podczas tworzenia strategii.

“Każdy, kto jest zainteresowany aktywnym kształtowaniem sąsiedztwa na brandenbursko-polskim obszarze powiązań, jest serdecznie zaproszony do wzięcia udziału w badaniu. Mam na myśli nie tylko najbliższy obszar przygraniczny, ale także podmioty z całej Brandenburgii oraz ich polskich partnerów”, podkreśla sekretarz stanu ds. europejskich Brandenburgii Jobst-Hinrich Ubbelohde, który jest również pełnomocnikiem ds. stosunków polsko-brandenburskich. „Obecna umowa koalicyjna w Brandenburgii przywiązuje szczególną wagę do współpracy z Polską i sąsiadującymi z Brandenburgią województwami. Aby sprostać szczególnemu zobowiązaniu wynikającemu z konstytucji kraju związkowego Brandenburgii, chcielibyśmy kontynuować wspieranie wymiany na polsko-brandenburskim obszarze powiązań, odbywającej się na szczeblu krajowym, gminnym i na poziomie społeczeństwa obywatelskiego. W tym celu opracowujemy jednolitą brandenburską strategię współpracy z Polską”, wyjaśnia Ubbelohde.

Pod roboczym tytułem „Koncepcja rozwoju dla polsko-brandenburskiego obszaru powiązań” mają zostać sformułowane cele kraju związkowego Brandenburgia na najbliższe dziesięć lat począwszy od roku 2020, a odnoszące się do ściśle ze sobą powiązanego, wspólnego obszaru w centrum Europy, podkreśla sekretarz stanu ds. Europy. “Opracowując tę koncepcję, chcielibyśmy skorzystać z fachowej wiedzy niemieckich i polskich aktorów na szczeblu regionalnym, gminnym i społeczeństwa obywatelskiego, reprezentujących jak największą grupę obszarów tematycznych”, kontynuuje Ubbelohde. “Czekamy na Państwa aktywny udział!”

Badanie online będzie prowadzone w językach niemieckim, polskim, angielskim i serbołużyckim. Można je znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i Europy: mdfe.brandenburg.de