Rozporządzenie w sprawie kwarantanny SARS-CoV-2 – SARS-CoV-2 QuarV

z dnia 3 lutego 2021 r.

(GVBl.II/21, [nr Nr. 14])

ostatnio zmienione rozporządzeniem z dnia 9 marca 2021 r.

(GVBl.II/21, [nr 25])

Na podstawie

–     § 32 zdanie pierwsze w związku z §§ 28, 28a 29 i 30 ustęp 1 zdanie drugie Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym z dnia 20 lipca 2000 r. (BGBl. I str. 1045), z których § 28 otrzymał ostatnio nowe brzmienie w artykule 1 punkt 16 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (BGBl. I s. 2397), § 28a został dodany w artykule 1 punkt 17 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (BGBl. I s. 2397), § 29 został ostatnio zmieniony w artykule 41 punkt 7 ustawy z dnia 8 lipca 2016 (BGBl. I s. 1594, 1598) oraz § 30 został ostatnio zmieniony w artykule 1 punkt 18 ustawy z dnia 19 maja 2020 r. (BGBl. I s. 1018) oraz w związku z § 2 Rozporządzenia w sprawie właściwości przy zapobieganiu chorobom zakaźnym z dnia 27 listopada 2007 r. (GVBl. II s. 488), który otrzymał nowe brzmienie w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2012 r. (GVBl. II nr 2), Minister Spraw Społecznych, Zdrowia, Integracji i Ochrony Konsumentów zarządza oraz

–     § 36 ustęp 6 zdania od pierwszego do trzeciego Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym, ostatnio zmienionego art. 1 ustęp 18 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (BGBl. I s. 2397), Rząd Krajowy zarządza co następuje:

§ 1
Izolacja osób wjeżdżających i powracających; obserwacja

(1)  Osoby wjeżdżające z zagranicy do kraju związkowego Brandenburgia drogą lądową, wodną lub powietrzną, które w ciągu ostatnich dziesięciu dni przed wjazdem przebywały w obszarze, który w chwili wjazdu był zgodnie z § 2 punkt 17 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym sklasyfikowany jako obszar ryzyka o podwyższonym niebezpieczeństwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (obszar ryzyka), są zobowiązane do niezwłocznego udania się po wjeździe bezpośrednią drogą do swojego głównego lub drugiego miejsca zamieszkania bądź do innego miejsca zakwaterowania umożliwiającego poddanie się izolacji i pozostania tam na stałe przez okres dziesięciu dni po wjeździe; dotyczy to również osób, które najpierw wjechały do innego kraju związkowego Republiki Federalnej Niemiec. Odmiennie niż stanowi zdanie pierwsze w przypadku wjazdu z obszaru występowania wariantów wirusa w rozumieniu § 3 ustęp 2 zdanie pierwsze punkt 2 Rozporządzenia z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa (BAnz AT 13.01.2021 V1) w aktualnie obowiązującej wersji, okres izolacji wynosi 14 dni. Osoby wymienione w zdaniu pierwszym i drugim nie mogą w danych okresach  przyjmować wizyt osób spoza swojego gospodarstwa domowego.

(2)  Osoby objęte zakresem stosowania ustępu 1 zdanie pierwsze są dodatkowo zobowiązane do niezwłocznego poinformowania właściwego urzędu ds. zdrowia publicznego o wystąpieniu objawów wskazujących na chorobę COVID-19 w rozumieniu aktualnych w danym momencie kryteriów Instytutu Roberta Kocha
(https:// www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html)).

(3)  Osoby objęte zakresem stosowania ustępu 1 zdanie pierwsze pozostają w okresie izolacji pod obserwacją właściwego urzędu ds. zdrowia publicznego.

§ 2
Wyjątki

(1)  Obowiązki, o których mowa w § 1 ustęp 1, nie dotyczą osób, które wjeżdżają na teren kraju związkowego Brandenburgia wyłącznie w celach tranzytowych. Osoby te mają bezpośrednią drogą opuścić terytorium kraju związkowego Brandenburgia; niezbędny w związku z tym przejazd przez terytorium kraju związkowego Brandenburgia jest dozwolony.

(2)  Ponadto obowiązki, o których mowa w § 1 ustęp 1, nie mają zastosowania do pobytów trwających do 72 godzin, jeżeli przestrzegane są odpowiednie koncepcje ochrony i higieny w odniesieniu do

 1. osób, których działalność jest pilnie konieczna i nieodzowna do utrzymania systemu opieki zdrowotnej; pracodawca musi poświadczyć pilną konieczność i nieodzowność oraz
 2. osób, które w ramach swojej pracy zawodowej przewożą drogą lądową, kolejową, wodną lub powietrzną przez granicę osoby, towary lub dobra.

Wobec osób, które w ciągu ostatnich dziesięciu dni przed wjazdem przebywały w obszarze ryzyka w rozumieniu § 3 ustęp 2 zdanie pierwsze Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa, zdanie pierwsze stosuje się tylko wtedy, gdy wypełniły one spoczywające na nich obowiązki wynikające z §3 ustęp 2 zdanie pierwsze Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa i na żądanie właściwego organu niezwłocznie przedstawią w ciągu dziesięciu dni od wjazdu zaświadczenie lekarskie lub wynik testu potwierdzające brak zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

(3)  Obowiązki wynikające z § 1 ustęp 1 nie mają ponadto zastosowania do pobytów krótszych niż 72 godziny

 1. osób wjeżdżających w związku z odwiedzaniem krewnych pierwszego stopnia, małżonków, partnerów życiowych lub partnerów będących w związku zarejestrowanym nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub w związku ze wspólnie sprawowaną lub dzieloną między siebie opieką lub prawem do kontaktów z dzieckiem oraz
 2. przy postępowaniu zgodnym z odpowiednimi koncepcjami ochrony i higieny -wysokiej rangi członków służb dyplomatycznych i konsularnych, parlamentów i rządów.

Wobec osób, które w ciągu ostatnich dziesięciu dni przed wjazdem przebywały w obszarze o wysokiej zachorowalności w rozumieniu § 3 ustęp 2 zdanie pierwsze punkt 1 Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa, zdanie pierwsze stosuje się tylko wtedy, gdy wypełniły one spoczywające na nich obowiązki wynikające z § 3 ustęp 2 zdanie pierwsze Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa i na żądanie właściwego organu niezwłocznie przedstawią w ciągu dziesięciu dni od wjazdu zaświadczenie lekarskie lub wynik testu potwierdzające brak zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

(4)  Jeżeli wjeżdżający nie są osobami, które w ciągu dziesięciu dni poprzedzających wjazd przebywały w obszarze występowania wariantów wirusa w rozumieniu § 3 ustęp 2 zdanie pierwsze punkt 2 Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa, obowiązki wynikające z § 1 ustęp 1 nie mają ponadto zastosowania przy postępowaniu zgodnym z odpowiednimi koncepcjami ochrony i higieny, w odniesieniu do osób, które ze względu na pilną konieczność

 1. służbową,
 2. dotyczącą studiów, edukacji szkolnej lub nauki zawodu,
 3. związaną z uczestnictwem w zajęciach edukacyjnych oraz w kształceniu, doskonaleniu zawodowym lub kształceniu ustawicznym prowadzonym w celach zawodowych lub
 4. skorzystania z oferty opieki dziennej dla dzieci

udają się ze swojego miejsca zamieszkania w kraju związkowym Brandenburgia do obszaru ryzyka i minimum raz w tygodniu powracają stamtąd do swojego miejsca zamieszkania (osoba dojeżdżająca do pracy za granicą) lub udają się ze swojego miejsca zamieszkania w obszarze ryzyka do kraju związkowego Brandenburgia i regularnie wracają do swojego miejsca zamieszkania (osoby przyjeżdżające do pracy z zagranicy). Pracodawca, zleceniodawca lub organ zwierzchni poświadcza pilną konieczność oraz postępowanie zgodne z odpowiednimi koncepcjami ochrony i higieny. Wobec osób, które w ciągu dziesięciu dni przed wjazdem przebywały w obszarze wysokiej zachorowalności w rozumieniu § 3 ustęp 2 zdanie pierwsze punkt 1 Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa, zdanie pierwsze stosuje się tylko wtedy, gdy wypełniły one spoczywające na nich obowiązki wynikające z § 3 ustęp 2 zdanie pierwsze Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa i na żądanie właściwego organu niezwłocznie przedstawią w ciągu dziesięciu dni od wjazdu zaświadczenie lekarskie lub wynik testu potwierdzające brak zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

(5)  Obowiązki, o których mowa w § 1 ustęp 1, na warunkach określonych w zdaniu drugim, nie występują ponadto w odniesieniu do

 1. osób, których działalność jest nieodzowna do utrzymania
 2. a) sprawnego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, w szczególności lekarzy, pielęgniarek, medycznego personelu pomocniczego i opiekunów sprawujących opiekę całodobową,
 3. b) bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 4. c) stosunków dyplomatycznych i konsularnych,
 5. d) sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości,
 6. e) sprawnego funkcjonowania parlamentu, rządu i administracji federalnej, krajów związkowych i gmin lub
 7. f) sprawnego funkcjonowania organów Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych;

nieodzowność musi być potwierdzona przez organ zwierzchni, pracodawcę lub zleceniodawcę;

 1. osób wjeżdżających do kraju związkowego Brandenburgia
 2. a) w celu odwiedzenia krewnych pierwszego lub drugiego stopnia, małżonki lub małżonka, partnerki życiowej lub partnera życiowego, albo partnerki lub partnera ze związku zarejestrowanego nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub w ramach sprawowania wspólnej opieki lub prawa do kontaktów z dzieckiem,
 3. b) w celu pilnego leczenia medycznego lub
 4. c) w celu realizacji zadań związanych z udzielaniem wsparcia lub w związku z opieką nad osobami potrzebującymi ochrony lub pomocy,
 5. funkcjonariuszy policji powracających z zagranicy z operacji lub z wyjazdu związanego z pełnieniem obowiązków równoważnych operacji,
 6. osób, które są akredytowane przez właściwy komitet organizacyjny w związku z przygotowaniem, uczestnictwem, przeprowadzeniem i podsumowaniem międzynarodowych imprez sportowych lub które zostały zaproszone przez federalny związek sportowy danej dyscypliny do udziału w działaniach treningowych lub szkoleniowych, lub
 7. osób powracających z urlopu z obszaru ryzyka, które bezpośrednio przed powrotem przeprowadziły w miejscu, gdzie spędzały urlop, test na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 uzyskując wynik negatywny pod warunkiem, że
 8. a) na podstawie porozumienia pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a rządem danego kraju są na tym obszarze ryzyka podejmowane na miejscu szczególne epidemiologiczne środki ostrożności związane z urlopem (koncepcja ochrony i higieny),
 9. b) sytuacja zakażeń w danym obszarze ryzyka nie stoi na przeszkodzie wypełnieniu obowiązku, o którym mowa w § 1 ustęp 1 zdanie pierwsze oraz
 10. c) ze względu na zwiększone ryzyko zakażenia niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wydało ostrzeżenia dla podróżnych na stronie https://auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise
  www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise dotyczącego danego obszaru.
 11. osób, które realizując cel, o którym mowa w ustępie 4 zdanie pierwsze do piątego przez okres do pięciu dni ze względu na absolutną konieczność i sytuację niecierpiącą zwłoki
 12. a) przebywały w obszarze ryzyka i wjeżdżają na teren kraju związkowego Brandenburgia lub
 13. b) przebywają w kraju związkowym Brandenburgia po wjeździe z obszaru ryzyka.

Zdanie pierwsze obowiązuje tylko wtedy, gdy osoby spełniły obowiązki spoczywające na nich na mocy § 3 ustęp 1 zdanie pierwsze lub § 3 ustęp 2 zdanie pierwsze Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa i na żądanie właściwego organu niezwłocznie przedstawią w ciągu dziesięciu dni od wjazdu zaświadczenie lekarskie lub wynik testu potwierdzające brak zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

(6)  Obowiązki, o których mowa w § 1 ustęp 1, nie występują ponadto w odniesieniu do

 1. osób, o których mowa w § 54a Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym,
 2. członków obcych sił zbrojnych w rozumieniu umowy o statusie sił zbrojnych NATO, Partnerstwa dla Pokoju NATO (status sił PdP) oraz umowy o statusie sił zbrojnych państw członkowskich Unii Europejskiej (status sił zbrojnych UE), którzy w celach służbowych wjeżdżają do Niemiec lub tam powracają,
 3. osób wjeżdżających do kraju związkowego Brandenburgia w celu podjęcia pracy przez okres co najmniej trzech tygodni, w szczególności pracowników sezonowych, jeżeli w miejscu zakwaterowania i pracy podjęte zostaną w ciągu pierwszych dziesięciu dni po wjeździe wobec danej grupy pracowników zakładowe środki higieny porównywalne z izolacją, o której mowa w § 1 ustęp 1 zdanie pierwsze, oraz środki ostrożności mające na celu uniknięcie kontaktów poza grupą pracowników, a opuszczenie miejsca zakwaterowania jest dozwolone tylko w celu wykonania pracy,
 4. osób, które wykonując pracę zawodową przewożą osoby, towary, pocztę lub dobra drogą lądową, kolejową, wodną lub lotniczą i po przybyciu z obszaru ryzyka przebywają do 21 dni w kraju związkowym Brandenburgia w celu związanym z przewozem, jeśli jest to absolutnie konieczne i nie może być odłożone w czasie; przestrzeganie odpowiednich koncepcji ochrony i higieny, łącznie ze środkami mającymi na celu unikanie kontaktów, jak również bezwzględna konieczność i niemożliwość odłożenia w czasie, muszą być poświadczone przez pracodawcę.

Przed rozpoczęciem pracy pracodawca osób, o których mowa w zdaniu pierwszym punkt 3, powiadamia właściwy urząd ds. zdrowia publicznego o podjęciu pracy i dokumentuje podjęte środki, o których mowa w zdaniu pierwszym punkt 3. Właściwy urząd ds. zdrowia publicznego może skontrolować przestrzeganie warunków, o których mowa w zdaniu pierwszym punkt 3. W przypadku osób, o których mowa w zdaniu pierwszym punkt 1 i 2, które w ciągu dziesięciu dni poprzedzających wjazd przebywały w obszarze wysokiej zachorowalności w rozumieniu w rozumieniu § 3 ustęp 2 zdanie pierwsze punkt 1 Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa jak również w przypadku osób, o których mowa w zdaniu pierwszym punkt 3 i 4, zdanie pierwsze obowiązuje tylko wtedy, gdy wypełniły one spoczywające na nich obowiązki wynikające z § 3 ustęp 1 zdanie pierwsze Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa i na żądanie właściwego organu niezwłocznie przedstawią w ciągu dziesięciu dni od wjazdu zaświadczenie lekarskie lub wynik testu potwierdzające brak zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

(7)  W przypadku wystąpienia istotnego powodu właściwy urząd ds. zdrowia publicznego może w indywidualnej sprawie na wniosek dopuścić dalsze wyjątki.

(8)  Ustępy od 1 do 7 stosuje się tylko wtedy, gdy wymienione w nich osoby nie wykazują żadnych objawów wskazujących na zachorowanie na COVID-19 w rozumieniu aktualnych w danym momencie kryteriów Instytutu Roberta Kocha ((https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html) www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html) . Jeżeli w ciągu dziesięciu dni od wjazdu wystąpią objawy określone w powyższym zdaniu pierwszym u osób, o których mowa w ustępach od 2 do 7, są one zobowiązane do niezwłocznego udania się do lekarki lub lekarza bądź centrum wykonywania testów w celu przeprowadzenia testu pozwalającego wykluczyć zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Izolacja, o której mowa w § 1 ustęp 1 zdanie pierwsze, zostaje zawieszona na czas niezbędny do przeprowadzenia badania lekarskiego, o którym mowa w zdaniu drugim.

(9) Ustępów 3, 5 i 6 zdanie pierwsze, punkt 1, 2 i 4 nie stosuje się do osób wjeżdżających, które w dowolnym momencie w ciągu ostatnich dziesięciu dni przed wjazdem przebywały na obszarze występowania wariantów wirusa w rozumieniu § 3 ustęp 2 zdanie pierwsze punkt 2 Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa. Ustęp 4 stosuje się do osób wjeżdżających, o których mowa w zdaniu pierwszym, tylko wtedy, gdy ich działalność jest nieodzowna do utrzymania procesów operacyjnych. co zostało poświadczone przez pracodawcę, zleceniodawcę lub organ zwierzchni; zaświadczenie należy mieć przy sobie przy każdym wjeździe i okazać na żądanie właściwego organu, jednostki, której organ powierzył to zadanie, lub organu, któremu powierzono kontrolę policyjną ruchu transgranicznego.

§ 3
Skrócenie okresu izolacji

(1)  Izolacja, o której mowa w § 1 ustęp 1 zdanie pierwsze, kończy się najwcześniej piątego dnia po wjeździe, jeżeli osoba ma zaświadczenie lekarskie lub negatywny wynik testu poświadczający brak zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w formie dokumentu papierowego lub elektronicznego sporządzonego w języku niemieckim, angielskim lub francuskim i przedstawi go niezwłocznie, nie później niż w ciągu dziesięciu dni od wjazdu, właściwemu urzędowi ds. zdrowia publicznego. Badanie lekarskie, o którym mowa w zdaniu pierwszym lub test będący jego podstawą muszą być przeprowadzone co najmniej pięć dni po wjeździe na terytorium Republiki Federalnej Niemiec i musi spełniać wymogi Instytutu Roberta Kocha (https://www.rki.de/covid-19-tests). Zaświadczenie lekarskie lub wynik testu należy przechowywać przez co najmniej dziesięć dni od wjazdu.

(2)  Osoby ze skróconym okresem izolacji, o których mowa w ustępie 1, muszą udać się do lekarki lub lekarza bądź do centrum wykonywania testów w celu wykonania testu pozwalającego wykluczyć zakażenie wirusem SARS-CoV-2, jeżeli w ciągu dziesięciu dni od wjazdu wystąpią objawy wskazujące na chorobę COVID-19 w rozumieniu aktualnych kryteriów Instytutu Roberta Kocha (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html).

(3)  Izolacja, o której mowa w § 1 ustęp 1 zdanie pierwsze, zostaje zawieszona na czas niezbędny do przeprowadzenia testu, o którym mowa w ustępie pierwszym lub ustępie drugim.

(4)  Przepisy ustępów od 1 do 3 stosuje się odpowiednio do osób objętych zakresem stosowania § 2 ustęp 6 zdanie pierwsze punkt 3.

(5)  Przepisów ustępów od 1 do 3 nie stosuje się do osób wjeżdżających z obszaru występowania wariantów wirusa w rozumieniu § 3 ustęp 2 zdanie pierwsze punkt 2 Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa.

§ 4
Egzekwowanie nakazów i zakazów, kary grzywny

(1)  Wykroczenie w rozumieniu § 73 ustęp 1a punkt 24 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym popełnia ten, kto działając umyślnie lub w wyniku zaniedbania

 1. wbrew postanowieniom § 1 ustęp 1 zdanie pierwsze, nie udaje się bezpośrednio do miejsca zamieszkania lub miejsca zakwaterowania, o którym mowa w tym ustępie,
 2. wbrew postanowieniom § 1 ustęp 1 zdanie pierwsze, nie przebywa w izolacji,
 3. wbrew postanowieniom § 1 ustęp 1 zdanie drugie, przyjmuje gości,
 4. wbrew postanowieniom § 1 ustęp 2, nie poinformuje niezwłocznie właściwego urzędu ds. zdrowia publicznego,
 5. wbrew postanowieniom § 2 ustęp 1 pierwsza połowa zdania drugiego nie opuści bezpośrednią drogą kraju związkowego Brandenburgia,
 6. wbrew postanowieniom § 2 ustęp 2 zdanie pierwsze punkt 1, ustęp 6 zdanie pierwsze punkt 4 lub ustęp 9 zdanie drugie pierwsza połowa zdania, wystawi zaświadczenie niezgodnie z prawdą,
 7. wbrew postanowieniom § 2 ustęp 6 zdanie pierwsze punkt 3, nie podejmie żadnych zakładowych środków higieny w odniesieniu do grupy pracowników, ani środków ostrożności w celu uniknięcia kontaktów z osobami spoza grupy pracowników,
 8. wbrew postanowieniom § 2 ustęp 6 zdanie pierwsze punkt 3, opuszcza miejsce zakwaterowania lub
 9. wbrew postanowieniom § 2 ustęp 6 zdanie drugie, nie zgłosi do właściwego urzędu ds. zdrowia publicznego faktu podjęcia pracy
 10. wbrew postanowieniom § 2 ustęp 8 zdanie drugie, nie uda się niezwłocznie do lekarki lub lekarza bądź do centrum przeprowadzania testów w celu przeprowadzenia testu lub
 11. wbrew postanowieniom § 3 ustęp 2, nie uda się niezwłocznie do lekarki lub lekarza bądź do centrum przeprowadzania testów w celu przeprowadzenia testu.

(2)  Wykroczenia w rozumieniu ustępu 1 podlegają karze grzywny w wysokości do 25 000 EUR.

(3)  Standardowe stawki grzywien za wykroczenia, o których mowa w ustępie 1, zostały opublikowane w formie załącznika.

§ 5
Wejście w życie, wygaśnięcie

 • Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. Wygasa z końcem dnia 2 kwietnia 2021 r.; zobowiązania wynikające z § 1 obowiązują w dalszym ciągu te osoby, które wjechały na terytorium kraju związkowego Brandenburgia przed dniem 2 kwietnia 2021 r., aż do upływu dziesięciu dni od daty ich wjazdu.
 • Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wygasa Rozporządzenie w sprawie kwarantanny SARS-CoV-2 z dnia 13 stycznia 2021 r. (GVBl. II nr 4), ostatnio zmienione rozporządzeniem z dnia 27 stycznia 2021 r. (GVBl. II nr 12).

Poczdam, 3 lutego 2021 r.

Rząd Krajowy Brandenburgii

Premier

dr Dietmar Woidke

Minister Spraw Społecznych, Zdrowia,
Integracji i Ochrony Konsumentów

Ursula Nonnemacher

Załączniki

Ogólne uzasadnienie do Rozporządzenia w sprawie kwarantanny SARS-CoV-2

Ogólne uzasadnienie do Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwarantanny SARS-CoV-2

Ogólne uzasadnienie do Drugiego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwarantanny SARS-CoV-2

Załącznik (do § 4 ustęp 3) Katalog kar grzywny nakładanych za wykroczenia objęte zakresem Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym w związku z niniejszym rozporządzeniem