Powiazania Brandenburgią z Polską znacznie wzrosły w ciągu ostatnich trzech lat. Wynika to z pierwszego raportu okresowego na temat Strategii Sąsiedztwa Brandenburgia-Polska. Dzięki tej strategii, przyjętej w 2021 roku, rząd krajowy wyznaczył sobie konkretne cele współpracy Brandenburgia-Polska, które mają zostać zrealizowane do 2030 roku. Raport okresowy przedstawiony 23 kwietnia rządowi krtajowemu przez Ministerstwo Europy zawiera wstępną ocenę.

Minister ds. Europy Katrin Lange wyjaśniła, że wszystkie departamenty rządu krajowego, których praca związana jest z Polską, wniosły swój wkład w realizację strategii sąsiedztwa do początku 2024 roku. “Stosunki z Polską zawsze miały dla Brandenburgii ogromne znaczenie. Należy je pielęgnować i rozwijać. Sama strategia nic nie zmienia. Musi być wypełniona życiem. Raport okresowy wyraźnie pokazuje, że tak jest w przypadku Brandenbursko-Polskiej Strategii Sąsiedztwa. Liczne dobre i wieloletnie projekty, formaty i koncepcje wydarzeń brandenbursko-polskie były kontynuowane nie tylko po ograniczeniach związanych z pandemią. Realizacja celów określonych w Strategii Sąsiedztwa Brandenburgia-Polska doprowadziła również do nowych działań” – mówi Lange.

Na przykład w raporcie okresowym stwierdzono, że w okresie od 2021 roku do początku 2024 odbyło się ponad 50 brandenbursko-polskich spotkań i wydarzeń, niektóre z udziałem wysokiego szczebla z Brandenburgii i Polski, ponad 45 projektów brandenbursko-polskich zostało sfinansowanych z funduszy loteryjnych i dotacji państwowych. Parlament krajowy zmienił także konstytucję kraju związkowego w 2022 roku i uznał utrzymanie i dalszy rozwój przyjaznych stosunków z Polską za zasadę konstytucyjną.

“Ale są też place budowy” – podkreślił minister ds. Europy. Obejmują one rozbudowę szlaków transportowych. Infrastruktura wciąż nie spełnia wymagań i jako przykład podała tzw. Kolej Wschodnią. Lange: “Jednak problemy z koleją wschodnią leżą po stronie niemieckiej, a mianowicie w Federalnym Ministerstwie Transportu”. Berlin i Brandenburgia domagają się m.in. przedłużenia połączenia kolejowego RB 26 między Berlinem a Küstrin.

Europejski sekretarz stanu Jobst-Hinrich Ubbelohde, który jest również komisarzem Brandenburgii ds. stosunków polsko-brandenburskich, podkreślił, że “rząd krajowy żyje i wspiera sąsiedztwo polsko-brandenburskie w polityce, administracji i społeczeństwie obywatelskim. Raport okresowy pokazuje, co udało się osiągnąć od 2021 roku, ale nie ukrywa również obszarów, w których więzi między Brandenburgią a Polską powinny być dalej rozwijane. Na przykład istnieje nadzieja na rozszerzenie transgranicznej opieki zdrowotnej i połączeń transportowych oraz dalsze wzmocnienie ważnych instytucji krajowych, takich jak Polsko-Niemiecka Organizacja Młodzieży”.

Kontekst:

Umowa koalicyjna rządu Brandenburgii z 2019 roku przewidywała opracowanie jednolitej strategii mającej na celu lepszą koordynację i dalszą intensyfikację współpracy między Brandenburgią a sąsiadującymi z nią polskimi województwami. Strategia Sąsiedztwa Brandenburgia-Polska została przyjęta przez rząd 15 czerwca 2021 roku. W dokumencie tym rząd Brandenburgii dąży do systematycznego powiązania jak największej liczby obszarów życia i polityki w sąsiedztwie Brandenburgii i Polski w nadchodzącym dziesięcioleciu. Opiera się on na Wspólnej Koncepcji Przyszłości Polsko-Niemieckiego Sąsiedztwa opracowanej przez Regionalny Komitet Planowania Polsko-Niemieckiej Komisji Międzyrządowej.

Strategię Sąsiedztwa Brandenburgia-Polska można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Finansów i Europy: Strategia Sąsiedztwa