Rząd krajowy uchwalił dziś w ramach procedury obiegowej zmiany w rozporządzeniu dotyczącym kwarantanny. Z jednej strony poczynione dostosowania mają na celu jak najskuteczniejsze zapobieganie pandemii w związku z rosnącą liczbą przypadków odnotowywanych w wielu krajach europejskich, z drugiej zaś strony chodzi o uniknięcie niepotrzebnych negatywnych skutków, zwłaszcza w brandenbursko-polskim regionie przygranicznym i w odniesieniu do tzw. „małego ruchu granicznego“. Z tego powodu w nowym rozporządzeniu przewidziano wyjątki od ogólnych przepisów dotyczących kwarantanny, odnoszące się do jasno określonych grup osób i zawodów.

Wyjątki dotyczą na przykład osób codziennie dojeżdżających do pracy, uczniów czy studentów. Z obowiązku kwarantanny wyłączeni są także bliscy krewni. Nowe przepisy wchodzą w życie dnia 24 października 2020 ro godz. 00.00.

W dzisiejszej zmianie rozporządzenia w sprawie kwarantanny, którą uchwalił gabinet w ramach procedury obiegowej, wprowadzono zmiany uwzględniające specyfikę życia w regionie transgranicznym. Na przykład, obecnie możliwy jest tak zwany „mały ruch graniczny“ w przypadku pobytów do 24 godzin. Dodatkowo przepisy wyjaśniają, że osoby, które przekraczają granicę w związku ze studiami lub w celu skorzystania z ofert edukacyjnych, nie podlegają obowiązkowej kwarantannie. Wizyty krewnych pierwszego stopnia, małżonków lub partnerów życiowych, jak również wizyty w ramach wspólnego sprawowania opieki lub związane z prawem do kontaktów z dzieckiem będą w przyszłości dozwolone, gdy będą trwać do 72 godzin, bez konieczności odbycia obowiązkowej kwarantanny.

Na terenie całej Europy liczba nowych osób, które są zarażone koronawirusem osiąga nowe, rekordowe poziomy. Dlatego z jednej strony, konieczne jest podjęcie niezbędnych środków ochronnych ograniczających rozprzestrzenianie się wirusa. Z drugiej strony należy utrzymać sieć wzajemnych powiązań w regionach przygranicznych oraz wymianę niezbędną do codziennego życia ludzi. Służy temu rozporządzenie w sprawie kwarantanny, które obowiązuje w Brandenburgii od dnia 12 czerwca. Wprowadzona obecnie jego zmiana odnosi się do obecnego rozwoju sytuacji w polsko-niemieckim regionie przygranicznym i stanowi kontynuację modelowego rozporządzenia w sprawie kwarantanny, które zostało uzgodnione między rządem federalnym i krajami związkowymi.

Osoby, które wjeżdżają do Brandenburgii z zagranicy drogą lądową, morską lub powietrzną i które w dowolnym momencie w ciągu 14 dni przed wjazdem do Brandenburgii przebywały w strefie ryzyka podanej przez Instytut Roberta Kocha, są nadal zobowiązane do udania się tuż po wjeździe do Brandenburgii do własnego domu lub innego odpowiedniego miejsca zakwaterowania i nieprzerwanego pozostania tam po wjeździe przez okres 14 dni.

Regulacja ta dotyczy również osób, których pierwszy wjazd do Republiki Federalnej Niemiec nastąpił do innego kraju związkowego. W czasie izolacji osobom tym zabrania się również przyjmowania wizyt od osób, które nie należą do ich gospodarstwa domowego. Ponadto osoby, które wjeżdżają do Brandenburgii, są zobowiązane do natychmiastowego skontaktowania się z lokalnym organem ds. zdrowia publicznego.

Wyjątki od tych przepisów dotyczą osób, które wjeżdżają na teren kraju związkowego Brandenburgia tylko w celach tranzytowych. Muszą oni opuścić terytorium kraju związkowego Brandenburgia bezpośrednią drogą. Wyjątki dotyczą również osób, które ze względów zawodowych przewożą przez granicę drogą lądową, kolejową, morską lub powietrzną inne osoby, towary, pocztę lub dobra, a także osób pracujących na rzecz utrzymania stosunków dyplomatycznych i konsularnych, pracowników parlamentu, członków rządu i administracji federalnej, krajów związkowych i gminnej lub organów Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych.

Dodatkowo z zakresu obowiązywania przepisów wyłączone są osoby regularnie dojeżdżające do pracy, które codziennie lub na okres do pięciu dni wjeżdżają do Brandenburgii z przyczyn zawodowych z uwagi na bezwzględną konieczność lub na sytuację niecierpiącą zwłoki, lub które chcą skorzystać z możliwości kształcenia, szkolenia, doskonalenia zawodowego lub ustawicznego kształcenia. Nowością są wyłączenia w ramach małego ruchu granicznego dla pobytów do 24 godzin oraz w przypadku wizyt u bliskich krewnych i partnerów, które mogą trwać do 72 godzin bez obowiązku kwarantanny.

Zmiany w rozporządzeniu dotyczącym kwarantanny wchodzą w życie od 24 października o godz. 00:00 i obowiązują do 8 listopada włącznie.

Dalszsze informacje odnośnie postanowień są dostępne na centralnej stronie www.corona.brandenburg.de. Istotne informacje będą wkrótce dostępne również w języku polskim.