Rząd kraju związkowego Brandenburgia dąży do systematycznego powiązania w możliwie największej liczbie obszarów życia i polityki w sąsiedztwie brandenbursko-polskim w najbliższych dziesięcioleciach. Jest to centralny cel Strategii Sąsiedztwa Brandenburgia-Polska, o którą uchwalił dziś rząd krajowy. Strategia przedstawiona przez minister do spraw europejskich Katrin Lange nie tylko przedstawia bilans różnorodnych działań poszczególnych ministerstw rządu krajowego w zakresie współpracy i prezentuje przykłady. Wraz ze Strategią Sąsiedztwa rząd krajowy wyznacza także konkretne cele, które mają zostać zrealizowane do 2030 roku.

Minister Katrin Lange stwierdziła, że ​​Brandenburgia jest pierwszym wschodnioniemieckim krajem związkowym, który przedstawił taką strategię rozumianą również jako wkład w 30. rocznicę polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie, który został podpisany 17 czerwca 1991 roku:

„Ten Traktat jest podstawą pojednania z Polską, budowania głębokiej przyjaźni i wszechstronnego ukształtowania relacji. Dzięki przyjętej Strategii rząd krajowy dąży obecnie do systematycznego powiązania jak największej liczby dziedzin życia i polityki w sąsiedztwie brandenbursko-polskim na najbliższą dekadę. Mamy trzy główne cele: zapewnienie transgranicznej spójności, osiągnięcie zrównoważonego wzrostu we wspólnym regionie oraz zabezpieczenie i podniesienie jakości życia bez barier również dla przyszłych pokoleń. W tym celu chcemy dalej rozszerzać współpracę z naszymi polskimi partnerami na wszystkich szczeblach – państwowym, regionalnym, komunalnym i społeczeństwa obywatelskiego.”

Dla osiągnięcia tych trzech głównych celów w Strategii Sąsiedztwa określone zostały konkretne kroki, które powinny zostać wdrożone do 2030 roku. Rząd krajowy dąży do stworzenia portalu internetowego Polska, aby ustabilizować bezpośrednie i niskoprogowe sieciowanie między licznymi podmiotami i organizacjami. Ponadto Ministerstwo do spraw europejskich chce w przyszłości koordynować program mentoringu, aby w ten sposób wspierać wymianę doświadczeń między podmiotami komunalnymi w partnerstwach lub regularnych spotkaniach partnerskich. Sekretarz stanu do spraw europejskich Jobst-Hinrich Ubbelohde: „Brandenburgia wraz z Berlinem jest regionem pomostowym między Niemcami a Polską. Transgraniczne znoszenie barier i zintensyfikowana integracja we wszystkich dziedzinach życia otwierają mieszkańcom nowe perspektywy i możliwości. Wraz z tą strategią chcemy nadać temu procesowi warunki ramowe. Rząd krajowy wspiera sąsiedztwo brandenbursko-polskie w polityce, administracji i społeczeństwie obywatelskim.”

Kontekst:

Brandenburgia jest jedynym krajem związkowym Niemiec, który w swojej konstytucji zawarł dążenie do współpracy z sąsiednim krajem europejskim, czyli Polską. Zgodnie z tym mandatem w obecnej umowie koalicyjnej postanowiono opracować jednolitą strategię w celu lepszej koordynacji i dalszej intensyfikacji współpracy z sąsiednimi województwami Polski. Mandat ten wypełniła Strategia przyjęta dziś przez Brandenburgię.Kontekst przestrzenny Strategii sąsiedztwa Brandenburgia-Polska wyznaczyła Wspólna koncepcja przyszłości polsko-niemieckiego obszaru powiązań – Wizja 2030 Polsko-Niemieckiej Komisji Rządowej. Ta koncepcja przyszłości w 2018 roku po raz pierwszy usytuowała regiony na granicy polsko-niemieckiej w centrum i przezwyciężyła obraz dzielącej granicy. W przyjętej Strategii Sąsiedztwa Brandenburgia-Polska podsumowane zostały różnorodne działania poszczególnych ministerstw rządu krajowego i sformułowane cele na rok 2030. Strategia została opracowana w dialogu z różnymi podmiotami i multiplikatorami współpracy polsko-niemieckiej w oparciu o konsultacje online, które odbyły się latem 2020 roku. Do jej powstania przyczynieli się obywatelki i obywatele, przedstawicielki i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, zrzeszenia komunalne, euroregiony i nasi partnerzy w sąsiednich krajach związkowych i województwach, w rządzie federalnym i w polskim rządzie centralnym. Szeroko zakrojony proces partycypacji stanowi dobrą podstawę do partnerskiej realizacji Strategii w ciągu najbliższych kilku lat. Pełny tekst Strategii Sąsiedztwa Brandenburgia-Polska można znaleźć na stronie Ministerstwa Finansów i Spraw Europejskich na podstronie Service i Publikationen