Niemieckie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych zadecydowało zmianie zaklasyfikowania Polski z obszaru o wysokiej zachorowalności na obszar ryzyka zgodnie z wytycznymi Instytutu Roberta Kocha (RKI).

Szczególowe wytyczne ministerstwa definiujące konsekwencje zmiany klasyfikacji poniżej:

Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny

H III 6 – 12011/1#6

Pomocne informacje

dotyczące toku postepowania i skutków prawnych zmiany klasyfikacji z obszaru o wysokiej zachorowalności na obszar ryzyka

Niniejszym pragniemy udzielić Państwu informacji o przebiegu postępowania oraz skutkach prawnych w przypadku zmiany zaklasyfikowania obszaru o wysokiej zachorowalności na obszar ryzyka według Instytutu Roberta Kocha (RKI). Pragniemy poinformować i ułatwić pracȩ wszystkich zainteresowanych osób oraz właściwych urzędów. Podkreślamy jednak, że wiążące są jedynie uregulowania prawne ustanowione przez Federację (Rząd Federalny) i Kraje Związkowe.

  1. Tok postȩpowania

Federalne Ministerstwo Zdrowia podejmuje regularnie w piątki przed południem w porozumieniu z Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny oraz z Ministerstwem Spraw Zagranicznych decyzje o zmianach dotyczących zaklasyfikowania danego obszaru jako obszar ryzyka, obszar o wysokiej zachorowalności bądź obszar występowania wariantów wirusa. Następnie decyzje te podawane są do wiadomości na stronach internetowych Instytutu Roberta Kocha i wchodzą w życie w pierwszą najbliższą niedzielę o godzinie 00:00. W razie potrzeby decyzje o zmianie zaklasyfikowania mogą zostać podjęte także w innym czasie. Przedstawicielstwa dyplomatyczne dotkniętych zmianami państw oraz przedstawicielstwa Niemiec w państwach dotkniętych zmianami otrzymują w czwartki wstępne informacje, które bezpośrednio po podjęciu decyzji, ale przed jej opublikowaniem, są potwierdzane. Bezpośrednio po opublikowaniu zmian Instytut Roberta Kocha aktualizuje i odpowiednio dostosowuje informacje na temat podróżowania oraz wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podroży podawane przez Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

  1. Obowiązek wykonania testu

Obowiązek wykonania testu przed wjazdem do Niemiec może pozostać w mocy przez najwyżej dziesięć kolejnych dni także po wejściu w życie zmiany zaklasyfikowania danego obszaru z obszaru o wysokiej zachorowalności na obszar ryzyka. Wyjątki od obowiązku wykonania testu nadal obowiązują.

Zależnie od okresu pobytu osoby w takim obszarze uregulowania odnoszące się do obszaru ryzyka mogą mieć zastosowanie dopiero po najwyżej dziesięciu kolejnych dniach od zmiany zaklasyfikowania. Wystarcza wówczas uzyskanie wyniku testu w przeciągu 48 godzin po wjeździe.

Osoba, która wjeżdża do Niemiec i w ostatnich dziesięciu dniach przebywała w obszarze o wysokiej zachorowalności, musi posiadać przy wjeździe potwierdzenie negatywnego wyniku testu na obecność koronawirusa. Wymóg posiadania potwierdzenia obowiązuje także wtedy, kiedy obszar o wysokiej zachorowalności przeklasyfikowany został na obszar ryzyka podczas lub po pobycie danej osoby w tym obszarze. Test musi być przeprowadzony najwcześniej 48 godzin przed wjazdem. Wystarcza szybki test antygenowy odpowiadający kryteriom jakości wyznaczonym przez Światową Organizacjȩ Zdrowia (WHO).

W stosunku do osób, które wcześniej przebywały w obszarze o wysokiej zachorowalności obowiązują m.i. następujące wyjątki od obowiązku wykonania testu:

  • w przypadku przejazdu tranzytem – bez postoju – przez obszar o wysokiej zachorowalności lub przejazdu przez teren Republiki Federalnej Niemiec,
  • w przypadku przebywania osób zatrudnionych w transporcie osobowym i towarowym w obszarze o wysokiej zachorowalności nie przekraczającego 72 godzin, przy postępowaniu zgodnym z koncepcją ochrony i higieny,
  • w przypadku przebywania członków niemieckich delegacji rządowych w obszarze o wysokiej zachorowalności nie przekraczającego 72 godzin i wjeździe przez terminal rządowy,
  • jeżeli istnieją inne uzasadnione powody, po skomunikowaniu się z właściwym urzędem Kraju Związkowego, w indywidualnych przypadkach (dyplomaci, osoby mieszkające za granicą i regularnie przekraczające granicę w związku z zatrudnieniem, pracownicy zespołów montażowych).

Urzędy Krajów Związkowych mogą w drodze ogólnego zarządzenia ustanowić wyjątki i na przykład ułatwić szczególnie sposoby przeprowadzania testów przez nałożenie odpowiednich warunków i wymogów. I tak na przykład mogą one postanowić, że w przypadku osób mieszkających za granicą i regularnie przekraczających granicę w związku z zatrudnieniem wystarcza wykonanie testu dopiero po wjeździe do Niemiec, ale przez rozpoczęciem pracy u pracodawcy. Lub że wystarcza wykonanie testu tylko dwa razy w tygodniu.

W przypadku osób, które przebywały przez okres ostatnich dziesięciu dni przed wjazdem do Niemiec w obszarach zaklasyfikowanych jedynie jako obszary ryzyka, wystarcza, aby znany był wynik ich testu w przeciągu 48 godzin od wjazdu. Ponadto istnieją dalsze wyjątki od obowiązku wykonania testu, na przykład w przypadku wjazdu wyłącznie w celach tranzytowych, w obrocie granicznym w przypadku pobytu w danym obcym państwie nie przekraczającym 24 godzin, w przypadku wizyt u najbliższych krewnych nie dłuższych niż 72 godziny oraz na wniosek, jeżeli istnieją inne zasadne powody w uzasadnionych indywidualnych przypadkach.

  • Cyfrowa deklaracja wjazdu (DEA)

Uregulowania dotyczące obszarów o wysokiej zachorowalności mogą jeszcze najdłużej przez dziesięć dni po zmianie ich zaklasyfikowania na obszary ryzyka mieć wpływ na obowiązek wypełnienia cyfrowej deklaracji wjazdu.

Osoby wjeżdżające do Niemiec, które w ciągu ostatnich dziesięciu dni poprzedzających wjazd przebywały w obszarze o wysokiej zachorowalności lub w obszarze ryzyka, muszą się przed wjazdem zarejestrować. Rejestracji dokonuje się z reguły na stronie internetowej www.einreiseanmeldung.de.

Osoby mieszkające w Niemczech i dojeżdżające do pracy za granicą oraz osoby mieszkające za granicą i dojeżdżające do pracy w Niemczech muszą dopełnić obowiązku rejestracji tylko raz w tygodniu. Nie ma obowiązku rejestracji między innymi w przypadku przejazdu tranzytem i w przypadku ruchu granicznego przy pobycie w drugim państwie nie dłuższym niż 24 godziny. Dotyczy to zarówno wcześniejszego pobytu w obszarze o wysokiej zachorowalności jak i w obszarze ryzyka.

Kolejny wyjątek obejmuje pracowników transportu, którzy przy przestrzeganiu stosownych koncepcji ochrony i higieny przewożą przez granicę osoby, towary i dobra drogą, koleją, statkiem lub samolotem. Wyjątek ten ma jednak zastosowanie tylko wtedy, jeżeli osoby te przebywały poprzednio w obszarze ryzyka, a nie w obszarze o wysokiej zachorowalności. Również tutaj decydujące jest to, jak dany obszar zaklasyfikowany jest w czasie pobytu w nim danej osoby. Dlatego ta grupa osób ma obowiązek rejestracji po przebywaniu w ciągu ostatnich dziesięciu dni przed wjazdem w obszarze o wysokiej zachorowalności, to znaczy także wtedy, jeżeli podczas lub po ich pobycie w tym obszarze nastąpiło jego przeklasyfikowanie z obszaru o wysokiej zachorowalności na obszar ryzyka.

  1. Kwarantanna

Ustanawianie przepisów dotyczących obowiązku udania się na kwarantannę po pobycie w obszarze o wysokiej zachorowalności oraz w obszarze ryzyka leży w kompetencji Krajów Związkowych. Federacja (Rząd Federalny) wyraził w swoim Wzorze Rozporządzenia dot. Kwarantanny (Muster-Quarantäneverordnung) odnośne zalecenia.
Fakt, czy dana osoba przebywała uprzednio w obszarze o wysokiej zachorowalności, czy w obszarze ryzyka, nie stanowi przy tym zasadniczej różnicy.
Osoby zaszczepione i osoby ozdrowiałe, które przed wjazdem do Niemiec przebywały w obszarze o wysokiej zachorowalności lub w obszarze ryzyka, nie mają obowiązku poddania się kwarantannie.