Rozporządzenie w sprawie kwarantanny SARS-CoV-2 – SARS-CoV-2 QuarV, z dnia 3 lutego 2021 r., ostatnio zmienione rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Na podstawie

 • 32 zdanie pierwsze w związku z §§ 28, 28a 29 i 30 ustęp 1 zdanie drugie Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym z dnia 20 lipca 2000 r. (BGBl. I str. 1045), z których § 28 otrzymał ostatnio nowe brzmienie w artykule 1 punkt 16 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (BGBl. I s. 2397), § 28a został dodany w artykule 1 punkt 17 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (BGBl. I s. 2397), § 29 został ostatnio zmieniony w artykule 41 punkt 7 ustawy z dnia 8 lipca 2016 (BGBl. I s. 1594, 1598) oraz § 30 został ostatnio zmieniony w artykule 1 punkt 18 ustawy z dnia 19 maja 2020 r. (BGBl. I s. 1018) oraz w związku z § 2 Rozporządzenia w sprawie właściwości przy zapobieganiu chorobom zakaźnym z dnia 27 listopada 2007 r. (GVBl. II s. 488), który otrzymał nowe brzmienie w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2012 r. (GVBl. II nr 2), Minister Spraw Społecznych, Zdrowia, Integracji i Ochrony Konsumentów zarządza oraz
 • 36 ustęp 6 zdania od pierwszego do trzeciego Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym, ostatnio zmienionego art. 1 ustęp 18 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (BGBl. I s. 2397), Rząd Krajowy zarządza co następuje:

§1 Izolacja osób wjeżdżających i powracających; obserwacja

(1)  Osoby wjeżdżające z zagranicy do kraju związkowego Brandenburgia drogą lądową, wodną lub powietrzną, które w ciągu ostatnich dziesięciu dni przed wjazdem przebywały w obszarze, który w chwili wjazdu był zgodnie z § 2 punkt 17 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym sklasyfikowany jako obszar ryzyka o podwyższonym niebezpieczeństwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (obszar ryzyka), są zobowiązane do niezwłocznego udania się po wjeździe bezpośrednią drogą do swojego głównego lub drugiego miejsca zamieszkania bądź do innego miejsca zakwaterowania umożliwiającego poddanie się izolacji i pozostania tam na stałe przez okres dziesięciu dni po wjeździe; dotyczy to również osób, które najpierw wjechały do innego kraju związkowego Republiki Federalnej Niemiec. Odmiennie niż stanowi zdanie pierwsze w przypadku wjazdu z obszaru występowania wariantów wirusa w rozumieniu § 3 ustęp 2 zdanie pierwsze punkt 2 Rozporządzenia z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa (BAnz AT 13.01.2021 V1) w aktualnie obowiązującej wersji, okres izolacji wynosi 14 dni. Osoby wymienione w zdaniu pierwszym i drugim nie mogą w danych okresach  przyjmować wizyt osób spoza swojego gospodarstwa domowego.

(2)  Osoby objęte zakresem stosowania ustępu 1 zdanie pierwsze są dodatkowo zobowiązane do niezwłocznego poinformowania właściwego urzędu ds. zdrowia publicznego o wystąpieniu objawów wskazujących na chorobę COVID-19 w rozumieniu aktualnych w danym momencie kryteriów Instytutu Roberta Kocha    (https:// www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html)).

(3)  Osoby objęte zakresem stosowania ustępu 1 zdanie pierwsze pozostają w okresie izolacji pod obserwacją właściwego urzędu ds. zdrowia publicznego.

§ 2 Wyjątki

(1)  Obowiązki, o których mowa w § 1 ustęp 1, nie dotyczą osób, które wjeżdżają na teren kraju związkowego Brandenburgia wyłącznie w celach tranzytowych. Osoby te mają bezpośrednią drogą opuścić terytorium kraju związkowego Brandenburgia; niezbędny w związku z tym przejazd przez terytorium kraju związkowego Brandenburgia jest dozwolony.

(1a) Ponadto obowiązki, o których mowa w § 1 ustęp 1, nie dotyczą osób, które zostały zaszczepione co najmniej 14 dni wcześniej przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej niezbędną do uzyskania pełnej ochrony i na żądanie właściwego organu przedłożą niezwłocznie odpowiednią dokumentację potwierdzającą szczepienie zgodnie z § 22 ust. 1 i 2 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym, sporządzoną w języku niemieckim, angielskim lub francuskim. W odniesieniu do dokumentacji potwierdzającej szczepienie, o której mowa w zdaniu pierwszym, obowiązek dokumentacyjny i wymogi dotyczące ochrony danych, o których mowa w § 1 ustęp 4 Siódmego rozporządzenia w sprawie ograniczenia SARS-CoV-2, stosuje się odpowiednio.

(2)  Ponadto obowiązki, o których mowa w § 1 ustęp 1, nie mają zastosowania do pobytów trwających do 72 godzin, jeżeli przestrzegane są odpowiednie koncepcje ochrony i higieny w odniesieniu do

osób, których działalność jest pilnie konieczna i nieodzowna do utrzymania systemu opieki zdrowotnej; pracodawca musi poświadczyć pilną konieczność i nieodzowność oraz

osób, które w ramach swojej pracy zawodowej przewożą drogą lądową, kolejową, wodną lub powietrzną przez granicę osoby, towary lub dobra.

Wobec osób, które w ciągu ostatnich dziesięciu dni przed wjazdem przebywały w obszarze ryzyka w rozumieniu § 3 ustęp 2 zdanie pierwsze Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa, zdanie pierwsze stosuje się tylko wtedy, gdy wypełniły one spoczywające na nich obowiązki wynikające z §3 ustęp 2 zdanie pierwsze Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa i na żądanie właściwego organu niezwłocznie przedstawią w ciągu dziesięciu dni od wjazdu zaświadczenie lekarskie lub wynik testu potwierdzające brak zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

(3)  Obowiązki wynikające z § 1 ustęp 1 nie mają ponadto zastosowania do pobytów krótszych niż 72 godziny

osób wjeżdżających w związku z odwiedzaniem krewnych pierwszego stopnia, małżonków, partnerów życiowych lub partnerów będących w związku zarejestrowanym nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub w związku ze wspólnie sprawowaną lub dzieloną między siebie opieką lub prawem do kontaktów z dzieckiem oraz

przy postępowaniu zgodnym z odpowiednimi koncepcjami ochrony i higieny -wysokiej rangi członków służb dyplomatycznych i konsularnych, parlamentów i rządów.

Wobec osób, które w ciągu ostatnich dziesięciu dni przed wjazdem przebywały w obszarze o wysokiej zachorowalności w rozumieniu § 3 ustęp 2 zdanie pierwsze punkt 1 Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa, zdanie pierwsze stosuje się tylko wtedy, gdy wypełniły one spoczywające na nich obowiązki wynikające z § 3 ustęp 2 zdanie pierwsze Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa i na żądanie właściwego organu niezwłocznie przedstawią w ciągu dziesięciu dni od wjazdu zaświadczenie lekarskie lub wynik testu potwierdzające brak zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

(4)  Obowiązki wynikające z § 1 ustęp 1 nie mają ponadto zastosowania przy postępowaniu zgodnym z odpowiednimi koncepcjami ochrony i higieny, w odniesieniu do osób, które ze względu na pilną konieczność

służbową,

dotyczącą studiów, edukacji szkolnej lub nauki zawodu,

związaną z uczestnictwem w zajęciach edukacyjnych oraz w kształceniu, doskonaleniu zawodowym lub kształceniu ustawicznym prowadzonym w celach zawodowych lub

skorzystania z oferty opieki dziennej dla dzieci

udają się ze swojego miejsca zamieszkania w kraju związkowym Brandenburgia do obszaru ryzyka i minimum raz w tygodniu powracają stamtąd do swojego miejsca zamieszkania (osoba dojeżdżająca do pracy za granicą) lub udają się ze swojego miejsca zamieszkania w obszarze ryzyka do kraju związkowego Brandenburgia i regularnie, co najmniej raz w tygodniu, wracają do swojego miejsca zamieszkania (osoby przyjeżdżające do pracy z zagranicy). Pracodawca, zleceniodawca lub organ zwierzchni poświadcza pilną konieczność oraz postępowanie zgodne z odpowiednimi koncepcjami ochrony i higieny. Wobec osób, które w ciągu dziesięciu dni przed wjazdem przebywały w obszarze wysokiej zachorowalności w rozumieniu § 3 ustęp 2 zdanie pierwsze punkt 1 Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa, zdanie pierwsze stosuje się tylko wtedy, gdy wypełniły one spoczywające na nich obowiązki wynikające z § 3 ustęp 2 zdanie pierwsze Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa i na żądanie właściwego organu niezwłocznie przedstawią w ciągu dziesięciu dni od wjazdu zaświadczenie lekarskie lub wynik testu potwierdzające brak zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

(5)  Obowiązki, o których mowa w § 1 ustęp 1, na warunkach określonych w zdaniu drugim, nie występują ponadto w odniesieniu do

osób, których działalność jest nieodzowna do utrzymania

 1. a) sprawnego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, w szczególności lekarzy, pielęgniarek, medycznego personelu pomocniczego i opiekunów sprawujących opiekę całodobową,
 2. b) bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 3. c) stosunków dyplomatycznych i konsularnych,
 4. d) sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości,
 5. e) sprawnego funkcjonowania parlamentu, rządu i administracji federalnej, krajów związkowych i gmin lub
 6. f) sprawnego funkcjonowania organów Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych;

nieodzowność musi być potwierdzona przez organ zwierzchni, pracodawcę lub zleceniodawcę;

osób wjeżdżających do kraju związkowego Brandenburgia

 1. a) w celu odwiedzenia krewnych pierwszego lub drugiego stopnia, małżonki lub małżonka, partnerki życiowej lub partnera życiowego, albo partnerki lub partnera ze związku zarejestrowanego nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub w ramach sprawowania wspólnej opieki lub prawa do kontaktów z dzieckiem,
 2. b) w celu pilnego leczenia medycznego lub
 3. c) w celu realizacji zadań związanych z udzielaniem wsparcia lub w związku z opieką nad osobami potrzebującymi ochrony lub pomocy,

funkcjonariuszy policji powracających z zagranicy z operacji lub z wyjazdu związanego z pełnieniem obowiązków równoważnych operacji,

osób, które są akredytowane przez właściwy komitet organizacyjny w związku z przygotowaniem, uczestnictwem, przeprowadzeniem i podsumowaniem międzynarodowych imprez sportowych lub które zostały zaproszone przez federalny związek sportowy danej dyscypliny do udziału w działaniach treningowych lub szkoleniowych, lub

osób powracających z urlopu z obszaru ryzyka, które bezpośrednio przed powrotem przeprowadziły w miejscu, gdzie spędzały urlop, test na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 uzyskując wynik negatywny pod warunkiem, że

 1. a) na podstawie porozumienia pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a rządem danego kraju są na tym obszarze ryzyka podejmowane na miejscu szczególne epidemiologiczne środki ostrożności związane z urlopem (koncepcja ochrony i higieny),
 2. b) sytuacja zakażeń w danym obszarze ryzyka nie stoi na przeszkodzie wypełnieniu obowiązku, o którym mowa w § 1 ustęp 1 zdanie pierwsze oraz
 3. c) ze względu na zwiększone ryzyko zakażenia niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wydało ostrzeżenia dla podróżnych na stronie https://auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise dotyczącego danego obszaru.

osób, które realizując cel, o którym mowa w ustępie 4 zdanie pierwsze do piątego przez okres do pięciu dni ze względu na absolutną konieczność i sytuację niecierpiącą zwłoki

 1. a) przebywały w obszarze ryzyka i wjeżdżają na teren kraju związkowego Brandenburgia lub
 2. b) przebywają w kraju związkowym Brandenburgia po wjeździe z obszaru ryzyka.

Zdanie pierwsze obowiązuje tylko wtedy, gdy osoby spełniły obowiązki spoczywające na nich na mocy § 3 ustęp 1 zdanie pierwsze lub § 3 ustęp 2 zdanie pierwsze Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa i na żądanie właściwego organu niezwłocznie przedstawią w ciągu dziesięciu dni od wjazdu zaświadczenie lekarskie lub wynik testu potwierdzające brak zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

(6)  Obowiązki, o których mowa w § 1 ustęp 1, nie występują ponadto w odniesieniu do

osób, o których mowa w § 54a Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym,

członków obcych sił zbrojnych w rozumieniu umowy o statusie sił zbrojnych NATO, Partnerstwa dla Pokoju NATO (status sił PdP) oraz umowy o statusie sił zbrojnych państw członkowskich Unii Europejskiej (status sił zbrojnych UE), którzy w celach służbowych wjeżdżają do Niemiec lub tam powracają,

osób wjeżdżających do kraju związkowego Brandenburgia w celu podjęcia pracy przez okres co najmniej trzech tygodni, w szczególności pracowników sezonowych, jeżeli w miejscu zakwaterowania i pracy podjęte zostaną w ciągu pierwszych dziesięciu dni po wjeździe wobec danej grupy pracowników zakładowe środki higieny porównywalne z izolacją, o której mowa w § 1 ustęp 1 zdanie pierwsze, oraz środki ostrożności mające na celu uniknięcie kontaktów poza grupą pracowników, a opuszczenie miejsca zakwaterowania jest dozwolone tylko w celu wykonania pracy,

osób, które wykonując pracę zawodową przewożą osoby, towary, pocztę lub dobra drogą lądową, kolejową, wodną lub lotniczą i po przybyciu z obszaru ryzyka przebywają do 21 dni w kraju związkowym Brandenburgia w celu związanym z przewozem, jeśli jest to absolutnie konieczne i nie może być odłożone w czasie; przestrzeganie odpowiednich koncepcji ochrony i higieny, łącznie ze środkami mającymi na celu unikanie kontaktów, jak również bezwzględna konieczność i niemożliwość odłożenia w czasie, muszą być poświadczone przez pracodawcę.

Przed rozpoczęciem pracy pracodawca osób, o których mowa w zdaniu pierwszym punkt 3, powiadamia właściwy urząd ds. zdrowia publicznego o podjęciu pracy i dokumentuje podjęte środki, o których mowa w zdaniu pierwszym punkt 3. Właściwy urząd ds. zdrowia publicznego może skontrolować przestrzeganie warunków, o których mowa w zdaniu pierwszym punkt 3. W przypadku osób, o których mowa w zdaniu pierwszym punkt 1 i 2, które w ciągu dziesięciu dni poprzedzających wjazd przebywały w obszarze wysokiej zachorowalności w rozumieniu w rozumieniu § 3 ustęp 2 zdanie pierwsze punkt 1 Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa jak również w przypadku osób, o których mowa w zdaniu pierwszym punkt 3 i 4, zdanie pierwsze obowiązuje tylko wtedy, gdy wypełniły one spoczywające na nich obowiązki wynikające z § 3 ustęp 1 zdanie pierwsze Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa i na żądanie właściwego organu niezwłocznie przedstawią w ciągu dziesięciu dni od wjazdu zaświadczenie lekarskie lub wynik testu potwierdzające brak zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

(7)  W przypadku wystąpienia istotnego powodu właściwy urząd ds. zdrowia publicznego może w indywidualnej sprawie na wniosek dopuścić dalsze wyjątki.

(8)  Ustępy od 1 do 7 stosuje się tylko wtedy, gdy wymienione w nich osoby nie wykazują żadnych objawów wskazujących na zachorowanie na COVID-19 w rozumieniu aktualnych w danym momencie kryteriów Instytutu Roberta Kocha (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html) . Jeżeli w ciągu dziesięciu dni od wjazdu wystąpią objawy określone w powyższym zdaniu pierwszym u osób, o których mowa w ustępach od 1a do 7, są one zobowiązane do niezwłocznego udania się do lekarki lub lekarza bądź centrum wykonywania testów w celu przeprowadzenia testu pozwalającego wykluczyć zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Izolacja, o której mowa w § 1 ustęp 1 zdanie pierwsze, zostaje zawieszona na czas niezbędny do przeprowadzenia badania lekarskiego, o którym mowa w zdaniu drugim.

(9) Ustępów 1a, 3, 5 i 6 zdanie pierwsze, punkt 1, 2 i 4 nie stosuje się do osób wjeżdżających, które w dowolnym momencie w ciągu ostatnich dziesięciu dni przed wjazdem przebywały na obszarze występowania wariantów wirusa w rozumieniu § 3 ustęp 2 zdanie pierwsze punkt 2 Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa. Ustęp 4 stosuje się do osób wjeżdżających, o których mowa w zdaniu pierwszym, tylko wtedy, gdy ich działalność jest nieodzowna do utrzymania procesów operacyjnych. co zostało poświadczone przez pracodawcę, zleceniodawcę lub organ zwierzchni; zaświadczenie należy mieć przy sobie przy każdym wjeździe i okazać na żądanie właściwego organu, jednostki, której organ powierzył to zadanie, lub organu, któremu powierzono kontrolę policyjną ruchu transgranicznego.

§ 3 Skrócenie okresu izolacji

(1)  Izolacja, o której mowa w § 1 ustęp 1 zdanie pierwsze, kończy się najwcześniej piątego dnia po wjeździe, jeżeli osoba ma zaświadczenie lekarskie lub negatywny wynik testu poświadczający brak zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w formie dokumentu papierowego lub elektronicznego sporządzonego w języku niemieckim, angielskim lub francuskim i przedstawi go niezwłocznie, nie później niż w ciągu dziesięciu dni od wjazdu, właściwemu urzędowi ds. zdrowia publicznego. Badanie lekarskie, o którym mowa w zdaniu pierwszym lub test będący jego podstawą muszą być przeprowadzone co najmniej pięć dni po wjeździe na terytorium Republiki Federalnej Niemiec i musi spełniać wymogi Instytutu Roberta Kocha (https://www.rki.de/covid-19-tests). Zaświadczenie lekarskie lub wynik testu należy przechowywać przez co najmniej dziesięć dni od wjazdu.

(2)  Osoby ze skróconym okresem izolacji, o których mowa w ustępie 1, muszą udać się do lekarki lub lekarza bądź do centrum wykonywania testów w celu wykonania testu pozwalającego wykluczyć zakażenie wirusem SARS-CoV-2, jeżeli w ciągu dziesięciu dni od wjazdu wystąpią objawy wskazujące na chorobę COVID-19 w rozumieniu aktualnych kryteriów Instytutu Roberta Kocha (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html).

(3)  Izolacja, o której mowa w § 1 ustęp 1 zdanie pierwsze, zostaje zawieszona na czas niezbędny do przeprowadzenia testu, o którym mowa w ustępie pierwszym lub ustępie drugim.

(4)  Przepisy ustępów od 1 do 3 stosuje się odpowiednio do osób objętych zakresem stosowania § 2 ustęp 6 zdanie pierwsze punkt 3.

(5)  Przepisów ustępów od 1 do 3 nie stosuje się do osób wjeżdżających z obszaru występowania wariantów wirusa w rozumieniu § 3 ustęp 2 zdanie pierwsze punkt 2 Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa.

§ 4 Egzekwowanie nakazów i zakazów, kary grzywny

(1)  Wykroczenie w rozumieniu § 73 ustęp 1a punkt 24 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym popełnia ten, kto działając umyślnie lub w wyniku zaniedbania

wbrew postanowieniom § 1 ustęp 1 zdanie pierwsze, nie udaje się bezpośrednio do miejsca zamieszkania lub miejsca zakwaterowania, o którym mowa w tym ustępie,

wbrew postanowieniom § 1 ustęp 1 zdanie pierwsze, nie przebywa w izolacji,

wbrew postanowieniom § 1 ustęp 1 zdanie drugie, przyjmuje gości,

wbrew postanowieniom § 1 ustęp 2, nie poinformuje niezwłocznie właściwego urzędu ds. zdrowia publicznego,

wbrew postanowieniom § 2 ustęp 1 pierwsza połowa zdania drugiego nie opuści bezpośrednią drogą kraju związkowego Brandenburgia,

wbrew postanowieniom § 2 ustęp 2 zdanie pierwsze punkt 1, ustęp 6 zdanie pierwsze punkt 4 lub ustęp 9 zdanie drugie pierwsza połowa zdania, wystawi zaświadczenie niezgodnie z prawdą,

wbrew postanowieniom § 2 ustęp 6 zdanie pierwsze punkt 3, nie podejmie żadnych zakładowych środków higieny w odniesieniu do grupy pracowników, ani środków ostrożności w celu uniknięcia kontaktów z osobami spoza grupy pracowników,

wbrew postanowieniom § 2 ustęp 6 zdanie pierwsze punkt 3, opuszcza miejsce zakwaterowania lub

wbrew postanowieniom § 2 ustęp 6 zdanie drugie, nie zgłosi do właściwego urzędu ds. zdrowia publicznego faktu podjęcia pracy

wbrew postanowieniom § 2 ustęp 8 zdanie drugie, nie uda się niezwłocznie do lekarki lub lekarza bądź do centrum przeprowadzania testów w celu przeprowadzenia testu lub

wbrew postanowieniom § 3 ustęp 2, nie uda się niezwłocznie do lekarki lub lekarza bądź do centrum przeprowadzania testów w celu przeprowadzenia testu.

(2)  Wykroczenia w rozumieniu ustępu 1 podlegają karze grzywny w wysokości do 25 000 EUR.

(3)  Standardowe stawki grzywien za wykroczenia, o których mowa w ustępie 1, zostały opublikowane w formie załącznika.

§ 5 Wejście w życie, wygaśnięcie

(1) Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. Wygasa z końcem dnia 22 maja 2021 r.; zobowiązania wynikające z § 1 obowiązują w dalszym ciągu te osoby, które wjechały na terytorium kraju związkowego Brandenburgia przed dniem 22 maja 2021 r., aż do upływu dziesięciu dni od daty ich wjazdu.

(2) Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wygasa Rozporządzenie w sprawie kwarantanny SARS-CoV-2 z dnia 13 stycznia 2021 r. (GVBl. II nr 4), ostatnio zmienione rozporządzeniem z dnia 27 stycznia 2021 r. (GVBl. II nr 12).

Poczdam, 3 lutego 2021 r.
Rząd Krajowy Brandenburgii
Premier
dr Dietmar Woidke

Minister Spraw Społecznych, Zdrowia, Integracji i Ochrony Konsumentów
Ursula Nonnemacher

 

Załączniki

1   Ogólne uzasadnienie do Trzeciego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwarantanny SARS-CoV-2
2   Ogólne uzasadnienie do Piątego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwarantanny SARS-CoV-2
3   Ogólne uzasadnienie do Rozporządzenia w sprawie kwarantanny SARS-CoV-2
4   Ogólne uzasadnienie do Rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwarantanny SARS-CoV-2
5   Ogólne uzasadnienie do Czwartego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwarantanny SARS-CoV-2
6   Ogólne uzasadnienie do Drugiego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie kwarantanny SARS-CoV-2
7   Załącznik (do § 4 ustęp 3) Katalog kar grzywny nakładanych za wykroczenia objęte zakresem Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym w związku z niniejszym rozporządzeniem

Rozporządzenie w sprawie kwarantanny dla osób wjeżdżających i powracających w związku ze zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 i COVID-19 w Brandenburgii (117.8 KB) z dnia 3 lutego 2021 r., ostatnio zmienione rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 2021 r.

Na poniższej stronie umieszczone są najważniejsze rozporządzenia i dokumenty w języku polskim dotyczące zwalczania pandemii koronawirusa: https://kkm.brandenburg.de/kkm/de/corona/information-various-languages/