Ze względu na znacznie rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem, rosnącą liczbę zgonów i krytyczną sytuację w szpitalach i domach opieki, życie publiczne w Brandenburgii musi zostać w dużej mierze ograniczone. Ponieważ obecnie obowiązujące środki nie są wystarczające, aby powstrzymać pandemię w dłuższej perspektywie, rząd Brandenburgii zdecydował o wprowadzeniu dalszych ograniczeń. Obowiązują one od środy 16 grudnia 2020.

Najważniejsze środki zapobiegające rozprzestrzenianiu się pandemii obowiązujące od 16. grudnia:

Zasady dotyczące odstępu i przestrzegania higieny

W celu powstrzymania dalszego rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2, koniecznym jest ograniczenie kontaktów i zastosowanie ważnych środków ochrony przed zarażeniem. Kluczowa jest przy tym tzw. formuła AHA+C+L-Formel. Oznacza ona:

 zachowanie odstępu (Abstand halten ),

 przestrzeganie higieny  (Hygiene beachten),

 noszenie maski zasłaniającej nos i usta  (Alltagsmaske)

 stosowanie aplikacji Corona (Corona-APP nutzen)

 regularne wietrzenie (Lüften).

Zgodnie z nowym rozporządzeniem o przeciwdziałani epidemii każda osoba jest zobowiązana do:

-ograniczenie kontaktów fizycznych z innymi osobami do absolutnego minimum i utrzymywanie możliwie stałego kręgu osób,

-przestrzeganie ogólnych zasad higieny Instytutu Roberta Kocha Federalnej Centrali ds Uświadamiania Zdrowotnego i Zapobieganiu Infekcjom, włącznie z regularną wymianą powietrza w zamkniętym pomieszczeniu poprzez dostęp świeżego powietrza,

-zachowanie poza prywatną przestrzenią minimalnego odstępu 1,5 metra do innych osób ‚‘‘; o ile zachowanie odstępu nie jest możliwe należy nosić maskę zasłaniającą usta i nos.

Wyjątek od zasady odstępu istnieją np. wobec małżonków lub partnerów życiowych, wobec członków własnego gospodarstwa domowego oraz wobec osób, które są opiekunami prawnymi lub zastosowany jest sądowo orzeczone prawo do opieki

Osłona ust i nosa

Zasadniczo wszystkie osoby, które ukończyły szósty rok życia muszą nosić osłonę ust i nosa w miejscach publicznych wszędzie tam, gdzie zachowanie minimalnego odstępu do innych osób nie jest możliwe.

Wyjątki: Od obowiązku noszenia osłony ust i nos są nadal zwolnione między innymi osoby, dla których noszenie maski jest niemożliwe ze względów zdrowotnych lub na niepełnosprawność; potwierdzone musi to być na miejscu pisemnym zaświadczeniem lekarskim w oryginale.

W nowym rozporządzeniu o zapobieganiu pandemii jest to ściśle zdefiniowane: zaświadczenie lekarskie musi zawierać pełne nazwisko i datę urodzenia, konkretnie nazwany uszczerbek na zdrowiu (diagnoza) oraz konkretne dane, dlaczego wynika z tego zwolnienie z obowiązku noszenia. Przedłożenie kopii zaświadczenia lekarskiego nie wystarczy.

Ograniczenie kontaktów i przemieszczania się

Prywatne spotkania w kręgu rodziny, przyjaciół lub znajomych są w dalszym ciągu ograniczone do własnego gospodarstwa domowego i jednego dalszego gospodarstwa. Dojdzie do odwiedzin drugiego gospodarstwa, spotkanie to musi być ograniczone do w sumie maksymalnie pięciu osób (nie licząc dzieci do ukończonego 14. roku życia z obu gospodarstw). Obowiązuje to wobec spotkań w pomieszczeniach mieszkalnych, ogrodzie jak i w przestrzeni publicznej i wynajętych pomieszczeniach.

Święta Bożego Narodzenia: Od 24 do 26 grudnia (Wigilia, 1 i 2 dzień Świąt) dopuszczalna jest większa liczba kontaktów w ścisłym kręgu rodzinnym. W tym okresie czasowym dozwolone są prywatne spotkania z członkami własnego gospodarstwa domowego i z dalszymi czterema dalszymi osobami ze ścisłego kręgu rodziny i przyjaciół bez ograniczenia liczby gospodarstw (nie licząc dzieci do ukończonego 14. roku życia z tych gospodarstw). Do ścisłego kręgu rodzinnego należą małżonkowie, partnerzy życiowi, poza tym krewni w linii prostej, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa i członkowie ich gospodarstw domowych.

Oznacza to na przykład: Rodzice mogą zostać odwiedzeni w okresie Świąt Bożego Narodzenia przez czworo dorosłych dzieci, które wyprowadziły się z gospodarstwa domowego rodziców. Wnuki do ukończonego 14 roku życia uczestniczyć w odwiedzinach. Lub jedna rodzina może zaprosić zarówno dziadków ze strony matki jak i dziadków ze strony ojca.

Apel: Ze względu na trwające wysokie ryzyko zakażenia rząd krajowy apeluje do wszystkich mieszkańców o redukcję kontaktów do absolutnego minimum siedem dni przed planowanym spotkaniem rodzinnym („tydzień ochronny“).

Imprezy pozbawione charakteru rozrywkowego są nadal możliwe na świeżym powietrzu z maksymalnie 100 uczestnikami i w zamkniętych pomieszczeniach z maksymalnie 50 jednocześnie obecnymi osobami. Organizatorzy muszą na podstawie indywidualnej koncepcji higieny za pomocą dostosowanych środków organizacyjnych zapewnić:

-zachowanie odstępu między wszystkimi uczestnikami,

-regulacje i ograniczenie wstępu i pobytu uczestników,

-obowiązkowe noszenie osłony na usta i nos przez uczestników,

-ujęcie danych osobowych w formularzu kontaktowym do celów odtworzenia kontaktów (poza jarmarkami tygodniowymi); uczestnicy mają obowiazek oddania pełnych i prawdziwych danych osobowych.

Ograniczenia wyjścia: poruszanie się w przestrzeni publicznej jest dozwolone jedynie przy przedłożeniu ważnej przyczyny. Ważnymi przyczynami są w szczególności:

 1. wizyta u małżonków lub partnerów życiowych,
 2. sprawowanie opieki oraz wykonywanie ustawowego lub sądowego obowiązku kuratorskiego,
 3. towarzyszenie osobom wymagającym opieki,
 4. towarzyszenie i opieka umierających lub osób w stanie ostrego zagrożenia zdrowia,
 5. korzystanie z usług medycznych, pielęgnacyjnych i terapeutycznych,
 6. korzystanie z usług weterenaryjnych i opieka nad zwierzętami,
 7. przeciwdziałanie zagrożeniom dla zdrowia, życia i własności,
 8. droga do miejsca pracy lub wykonywanie obowiązków zawodowych, służbowych lub wypełnianie publiczno-prawnych zadań służącym aktywnościom wolontariackim,
 9. udział w zgromadzeniach w sensie ustawy o zgromadzeniach, zgromadzeniach religijnych, niereligijnych ślubach i pogrzebach,
 10. udział w zgromadzeniach niezabronionych na podstawie rozporządzenia o zapobieganiu rozprzestrzeniania się pandemii,
 11. przeprowadzenie środków zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i polowań przez osoby upoważnione,
 12. droga do instytucji opieki nad dziećmi w sensie ustawy miejscach dziennej opieki nad dziećmi, świetlic, szkół, szkół wyższych jak i pozostałych instytucji oświatowych,
 13. odwiedziny według tego rozporządzenia nie zamkniętych instytucji i zakładów jak i korzystanie z dozwolonych usług,
 14. uprawianie sportu samemu, we dwoje lub z członkami własnego gospodarstwa domowego jak i ruch na świeżym powietrzu,
 15. towarzyszenie dzieciom do ukończonego 14 roku życia w aktywnościach na zewnątrz, w szczególności ze szkół podstawowych, przedszkoli, jednostek opieki nad dzieckiem i instytucji pomocy dzieciom i młodzieży oraz w ramach sąsiedzko organizowanej opieki nad dziećmi,
 16. terminy w urzędach, sądach, z komornikami, doradcami podatkowymi, prawnikami i notariuszami,
 17. oddawanie krwi, plazmy i szpiku kostnego,
 18. zagospodarowanie powierzchni ogrodowych, rolniczych i leśnych.

Nocne zaostrzenie ograniczeń wychodzenia:

W czasie od godziny 22:00 do 05:00 dnia następnego poruszanie się w miejscach publicznych jest dopuszczone jedynie ważnych przypadkach wymienionych w punktach 1 do 11 jak i w dalszych porównywalnie ważnych sytuacjach wyjątkowych. Oznacza to na przykład: po godzinie 22 nie wolno na zewnątrz biegać lub spacerować lub spotykać się z przyjaciółmi lub znajomymi. Od godziny 05:00 rano wolno więc ponownie biegać.

Poluźnienie tego nocnego ograniczenia wychodzenia w Wigilię i Sylwestra:

W Wigilię (24 grudnia) obowiązują ograniczenia przebywania w miejscach publicznych dopiero od godziny 02:00 25 grudnia. To oznacza, że krewni i przyjaciele mogą być zaproszeni na Wigilię, muszą jednak w odpowiednim czasie udać się w drogę powrotną, żeby zdążyć dojść do własnego domu przed godziną 02.00 25 grudnia. W noc sylwestrową (a więc z 31.12.2020 na 01.01.2021) mieszkańcy Brandenburgii mogą przebywać na zewnątrz do godziny 02:00.

Zakaz alkoholu

Spożywanie napojów alkoholowych jest w miejscach publicznych przez cały dzień zakazane. Obowiazuje to na terenie całego kraju związkowego. Oznacza to w szczególności w okresie świątecznym, że również wino grzane na drogę jest zabronione.

Sylwester

Sprzedaż wyrobów pirotechnicznych jest zabroniona. Oznacza to: rakiety, baterie pirotechniczne i petardy nie mogą być sprzedawane w Brandenburgii. Odradza się pilnie odpalanie fajerwerów w Sylwestra.

Powiaty i miasta o charakterze powiatu mają wydać na drodze aktu administracyjnego zakazu używania pirotechniki w Sylwestra 2020/2021 na wszystkich drogach, ulicach i placach, na których nie może być zachowany odstęp minimalny przez znaczną część obecnych osób. Poza tym wszystkie osoby muszą 1 stycznia 2021 do godziny 02:00 ponownie być w domu – obowiązuje wówczas nocny zakaz wychodzenia.

Zakaz zgromadzeń w Sylwestra i Nowy Rok: w okresie od 31. grudnia 2020 do końca 1. stycznia zgromadzenia (demonstracje) są zabronione.

Handel detaliczny, usługi, gastronomia

Handel detaliczny: Zamknięte mają być miejsca sprzedaży handlu detalicznego jak i publicznie dostępne zakłady z ruchem klientów

Wyjątki: To rozporządzenie o zamknięciu nie dotyczy:

-sklepy spożywcze i sklepy z napojami,

-drogerie, apteki, sklepy z artykułami medycznymi, Drogerien, Apotheken, Sanitätshäuser, sklepy ze zdrową żywnością,

-księgarnie oraz punkty sprzedaży prasy i salony prasowe ,

– sklepy z artykułami i karmą dla zwierząt,

-sklepy z materiałami budowlanymi i ogrodniczymi z dostępem jedynie dla klientów prowadzących działalność gospodarczą,

-punkty sprzedaży bezpośredniej spożywczych produktów rolniczych,

-stacje benzynowe,

-punkty sprzedaży artykułów tytoniowych,

-punkty sprzedaży na jarmarkach tygodniowych ograniczone do asortymentu dopuszczonego w ramach tego rozporządzenia dla handlu detalicznego,

-punkty sprzedaży choinek,

-banki i kasy oszczędnościowe oraz punkty pocztowe,

-optycy i protetycy słuchu,

-pralnie samoobsługowe i punkty czyszczenia,

-warsztaty rowerowe i samochodowe,

-usługi dostawcze.

Wyjaśnienie: handel hurtowy pozostanie otwarty.

Jeśli punkty sprzedaży handlu detalicznego oferują asortyment mieszany, mogą być sprzedawane części asortymentu, których sprzedaż nie jest dozwolona, jeśli dopuszczony asortyment przeważa. Punkty sprzedaży mogą wówczas dopuszczać do sprzedaży cały asortyment, który zwyczajowo sprzedają.

Jeśli w punkcie sprzedaży przeważa niedopuszczona część asortymentu, obowiązuje rozporządzenie o zamknięciu, dopóki zatwierdzony asortyment nie zostanie odpowiednio zwiększony dla całego punktu sprzedaży.

Operatorzy punktów sprzedaży detalicznej i hurtowej muszą zapewnić, poprzez odpowiednie środki organizacyjne w oparciu o indywidualną koncepcję higieny:

zachowanie odstępu między wszystkimi osobami,

regulacja i ograniczenie dostępu i pobytu wszystkich osób; w punktach sprzedaży do powierzchni 800 metrów kwadratowych może być obecny tylko jeden klient na 10 metrów kwadratowych jak i na

dodatkową powierzchnię handlową jeden klient na 20 metrów kwadratowych.

-obowiązkowe noszenie osłony nosa i ust przez wszystkie osoby; obowiązek noszenia obowiązuje również na wszystkich powierzchniach handlowych przed punktami sprzedaży włącznie z przynależącymi parkingami,

-regularna wymiana powietrza, w szczególności poprzez intensywną wentylację przez okna lub użytkowanie technicznych instalacji nawiewnych z dużym udziałem powietrza z zewnątrz.

Wyjaśnienie ograniczeń dostępu i pobytu: W sklepach o powierzchni handlowej do 800 metrów kwadratowych dozwolony jest maksymalnie jeden klient na dziesięć metrów kwadratowych. W przypadku większych sklepów o łącznej powierzchni sprzedaży powyżej 801 metrów kwadratowych obowiązuje w sumie: na powierzchni 800 metrów kwadratowych orientacyjna wartość nie więcej niż jednego klienta na 10 metrów kwadratowych powierzchni sprzedaży, a na powierzchni przekraczającej 800 metrów kwadratowych maksymalnie jeden klient na 20 metrów kwadratowych powierzchni sprzedaży. Te wartości orientacyjne nie obejmują pracowników punktów sprzedaży.

Przykładowe obliczenia: W małym sklepie o powierzchni sprzedaży 30 metrów kwadratowych w pomieszczeniu może przebywać jednocześnie trzech klientów. Jeśli powierzchnia sprzedaży lub lokal użytkowy jest mniejszy niż 20 metrów kwadratowych, można wpuścić maksymalnie jednego klienta. W dużym sklepie z elektroniką użytkową o powierzchni sprzedaży 2.000 mkw. może jednocześnie przebywać 140 klientów (80 dla powierzchni do 800 metrów kwadratowych plus 60 dla pozostałych 1200 metrów kwadratowychW przypadku centrów handlowych decydująca jest całkowita powierzchnia sprzedaży. Obowiązuje tu następująca zasada: Operatorzy domów towarowych, centrów wyprzedażowych, centrów handlowych i podobnych obiektów mają zapewnić przestrzeganie przepisów dotyczących odstępu i higieny poza poszczególnymi punktami sprzedaży, w tym na obszarach ogólnodostępnych dla klientów, w tym w strefach spotkań i ruchu przed obiektami i bezpośrednio związanych z nimi miejscach parkingowych i garażach. Ponadto muszą podejmować środki, aby uniknąć kolejek. Całkowita powierzchnia sprzedaży obiektu ma decydujące znaczenie dla kontroli i ograniczenia dostępu i pobytu.

Usługi bliskie ciału Wszystkie usługi bliskie ciału, przy których nakaz odstępu między usługodawcami a usługobiorcami nie może być zachowany ze względu na charakter usługi, są zabronione. Oprócz studiów kosmetycznych, gabinetów masażu, studiów tatuażu i podobnych firm, od 16 grudnia również salony fryzjerskie będą musiały zostać zamknięte.Wyłączone z tego są usługi w sektorze zdrowia i innych zawodach związanych z pomocą, o ile świadczą one usługi medyczne, pielęgniarskie lub terapeutyczne. Obejmuje to w szczególności fizjoterapię lub terapię zajęciową, logopedię, podologię i pielęgnację stóp, która nie jest czysto kosmetyczna. Restauracje, puby, bary i kawiarnie Restauracje, puby, bary i kawiarnie są nadal zamknięte dla gości. Obowiązuje to od 2 listopada 2020.Jedynie sprzedaż na wynos jest nadal dozwolona. Jednak: konsumpcja na miejscu jest zabroniona! Dotyczy to również napojów alkoholowych, takich jak grzane wino. Oznacza to, że: bary z szybkim jedzeniem mogą nadal sprzedawać jedzenie lub napoje na swoich stoiskach, ale klienci nie mogą ich spożywać bezpośrednio na miejscu, ponieważ tworzenie zgromadzeń nie jest dozwolone. Stołówki są zamknięte dla gości spoza zakładu.

Zakwaterowanie i turystyka

Apeluje się pilnie do wszystkich obywateli do powstrzymania się od podróży, które nie są absolutnie konieczne w Niemczech i za granicą, również w okresie światecznym. W zakresie bazy noclegowej i turystycznej obowiązywać będą dotychczasowe regulacje z 2 listopada 2020 roku – także w okresie świątecznym.

Operatorom obiektów noclegowych, kempingów, miejsc postojowych dla przyczep kempingowych oraz prywatnym i komercyjnym właścicielom lub wynajmującym apartamenty i domy wakacyjne oraz porównywalnych ofert zabrania się przyjmowanie za opłatą osób w celach turystycznych, takich jak podróże wypoczynkowe.Oznacza to, że: hotele i pensjonaty nie mogą przyjmować żadnych turystów a jedynie podróżujących, którzy podróżują służbowo lub z innych niezbędnych powodów. Dlatego osoby, które przyjeżdżają do Brandenburgii w celu odwiedzenia krewnych, nie mogą przebywać w hotelach i pensjonatach.Wyjątek: zakaz nie dotyczy wynajmu i dzierżawy mieszkań i domów wakacyjnych, które nie są używane tylko czasowo lecz na podstawie umowy najmu lub dzierżawy na okres co najmniej jednego roku.Wycieczki autokarowe, wycieczki po mieście, wycieczki statkiem i porównywalne oferty turystyczne pozostają zabronione. Zgromadzenia Wobec prawa do demonstracji wprowadzono ostrzejsze ograniczenia. Nowy na przykład jest górny limit: zgromadzenia na świeżym powietrzu od 16 grudnia są dopuszczalne tylko w stałym miejscu i z udziałem maksymalnie 500 uczestników, jeśli organizatorzy w oparciu o indywidualną koncepcję higieny poprzez odpowiednie środki organizacyjne zapewnią:-przestrzeganie wymogu odległości pomiędzy wszystkimi uczestnikami, w tym przewodniczącym zebrania i ochroniarzami,-kontrolowanie i ograniczanie dostępu i pobytu uczestników,-obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez wszystkich uczestników, w tym przewodniczącego zebrania i ochroniarzy.
We wszystkich powiatach i miastach o charakterze powiatu, w których incydencja przekracza w ciągu 7 dni 200, zgromadzenia są generalnie zabronione. W indywidualnych przypadkach i w zależności od danej sytuacji, zezwolenia mogą być jednak wydawane, jeśli jest to uzasadnione z punktu widzenia prawa dotyczącego infekcji. Zakaz zgromadzeń w Sylwestra i w Nowy Rok: w okresie od 31 grudnia 2020 do końca 1 stycznia 2021 zgromadzenia są zabronione.Organizatorzy zgromadzeń odbywających się w pomieszczeniach zamkniętych muszą dodatkowo zapewnić regularną wymianę powietrza w pomieszczeniu ze świeżym powietrzem (w szczególności poprzez intensywną wentylację przez okna). Maksymalna liczba uczestników ma być ograniczona poprzez wydanie warunków zależnych od wielkości pomieszczenia tak, żeby zapewnione było przestrzeganie zasad higieny.
Zgromadzenie religijne i nabożeństwa bożonarodzeniowe, śluby niereligijne i pogrzeby  Organizatorzy zgromadzeń religijnych na zewnątrz i wewnątrz kościołów, meczetów, synagóg i sal sakralnych innych wspólnot wyznaniowych, a także niereligijnych ślubów i pogrzebów muszą w oparciu o indywidualną koncepcję higieny poprzez odpowiednie środki organizacyjne zapewnić:
-zachowanie zasady odstępu (1,5 m) między wszystkimi uczestnikami,  -kontrolowanie i ograniczanie dostępu i pobytu wszystkich uczestników, -obowiązkowe noszenie przez wszystkich uczestników osłony ust i nosa również na miejscu,-rejestracja danych osobowych wszystkich uczestników w rejestrze kontaktów w celu śledzenia kontaktów,-śpiew jest zabroniony,-na imprezach w pomieszczeniach zamkniętych regularną wymianę powietrza w pomieszczeniu na powietrze świeże, w szczególności poprzez wentylację przez okna lub działanie systemów klimatyzacji z dużym udziałem powietrza zewnętrznego.

Kościoły i wspólnoty wyznaniowe regulują swoje zgromadzenia w celu wykonywania praktyk religijnych na własną odpowiedzialność ze skutkiem wiążącym. W przypadku zgromadzeń w kościołach i przez wspólnoty religijne w celu wykonywania praktyk religijnych należy dostosować koncepcje higieny do szczególnej sytuacji związanej z infekcjami. Można to osiągnąć zmniejszając liczbę uczestników i długość spotkań. Może do tego należeć również system rejestracji.

 Wizyty w szpitalach i domach opieki Wizyty w domach seniora i domach opieki, szpitalach i porównywalnych instytucjach są bardziej ograniczone pod względem liczby i przedziałów czasowych osób odwiedzających: każdy pacjent lub mieszkaniec może przyjąć maksymalnie jednego gościa dziennie. Limit ten nie dotyczy jednak towarzyszenia umierającym.Goście muszą nosić maskę FFP2 podczas całego pobytu w obiekcie i na należących do niego obszarach zewnętrznych. Obowiązek noszenia nie dotyczy gości, którzy uzyskali wynik ujemny za pomocą szybkiego testu antygenowego przeprowadzonego zgodnie z wymaganiami RKI bezpośrednio przed wizytą w obiekcie.Osoby z objawami wskazującymi na chorobę COVID-19 według aktualnych kryteriów Instytutu Roberta Kocha są nadal wyłączone z prawa do odwiedzin.Personel takich obiektów musi zasadniczo nosić maskę FFP2. Pracownicy muszą przechodzić test na obecność wirusa przynajmniej w dwa dni w tygodniu, podczas których są przydzieleni do pracy. Odpowiednie instytucje powinny zorganizować niezbędne testy.

Szkoły i przedszkola

Regulacje od 14 do 18 grudnia 2020:Od 14 grudnia do weekendu poprzedzającego wakacje obowiązkowe uczestnictwo z obecnością w nauczaniu w szkołach brandenburskich zostanie zawieszona. To znaczy: lekcje się odbywają, ale opiekunowie prawni mogą zdecydować, czy ich dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach w szkole. Wyjątkiem są klasy końcowe (klasa 10 we wszystkich typach szkół, 12 w gimnazjach i 13 w szkołach ogólnych i zawodowych oraz ZBW), które nadal są prowadzone w trybie bezpośrednim. Ponadto uczniowie odbywający ostatni rok praktyk zawodowych są zobowiązani do obecności w danym miejscu odbywania praktyki. Szkoły specjalne „rozwój intelektualny” pozostają otwarte. Jednak opiekunowie tych uczniów mogą również zdecydować, czy ich dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach bezpośrednich. Wprowadzone już lekcje w systemie zmiennym będą kontynuowane do początku wakacji. Lekcje śpiewu i gra na instrumentach dętych są zabronione.Żłobki, przedszkola, świetlice, miejsca opieki dziennej nad dziećmi i inne oferty opieki dziennej nad dziećmi pozostają otwarte.

Regulacje od 4 stycznia

Od 4 stycznia nauczanie bezpośrednie w szkołach jest zabronione. Odbywać się będzie tylko nauczanie na odległość. Nie dotyczy to uczniów ze specjalnym ukierunkowaniem pedagogicznym na „rozwój intelektualny”, uczniów klas końcowych (klasy 10 we wszystkich typach szkół, 12 w gimnazjach i 13 szkołach ogólnych i zawodowych oraz ZBW), a także uczniów odbywających ostatni rok praktyk zawodowych danej specjalizacji praktyki zawodowej. Uczniowie, dla których nie ma zajęć bezpośrednich, są zobowiązani do udziału w zajęciach na odległość.Dopuszcza się wykonywanie egzaminów przewidzianych w tym czasie zgodnie z rozporządzeniem o rzemiośle i szkoleniu zawodowym w pomieszczeniach centrów wyższego stopnia (Oberstufenzentren). W przypadku klas końcowych wszystkie lokalnie dostępne pomieszczenia powinny być w szczególności od stycznia wykorzystane do nauczania bezpośredniego, aby zachować odstęp 1,50 metra.Żłobki, przedszkola, żłobki i inne oferty opieki przedszkolnej pozostają otwarte.Od 4 stycznia 2021 opieka w świetlicach dla dzieci ze szkół podstawowych jest zabroniona. Świetlica organizuje opiekę doraźną dla dzieci z klas od I do IV w ramach opieki dziennej.Obowiazuje to dla:-dzieci, którymi należy się opiekować w celu zapewnienia dobra dziecka,-dzieci, których opiekunowie prawni są zatrudnieni w krytycznych dziedzinach infrastruktury w Brandenburgii lub poza nią, o ile nie można zorganizować domowej lub innej indywidualnej lub prywatnej opieki.Kto należy do tej grupy osób zostanie jeszcze ustalone. Informacja o tym będzie wkrótce wydana.Od 4 stycznia 2021 opiekę doraźną dla klas od pierwszej do czwartej w czasie zajęć szkolnych będzie odpowiadać szkoła podstawowa i będzie ona organizowana analogicznie do świetlic.Do 13 stycznia 2021 roku zabronione jest uprawianie sportów szkolnych w halach, w tym lekcje pływania dla wszystkich klas, z wyjątkiem specjalnych szkół sportowych i specjalnych klas sportowych.Wraz z wejściem w życie zmian w rozporządzeniu dotyczącym przechowalni 16 grudnia, uczniowie od pierwszej klasy muszą nosić osłonę ust i nosa zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz, z wyjątkiem zajęć sportowych. Jednak na zewnątrz uczniowie klas od 1 do 4 są z tego obowiazku zwolnieni. Ponadto nie ma obowiązku noszenia maski twarzowej podczas egzaminów trwających dłużej niż 240 minut. Uczniowie mogą także tymczasowo zdjąć osłonę ust i nosa podczas wietrzenia w salach lekcyjnych.
W obszarach wewnętrznych świetlic wszystkie osoby powyżej piątego roku życia są zobowiązane do noszenia osłony nosa i ust poza zajęciami opiekuńczo-edukacyjnymi, które odbywają się w salach grupowych, gimnastycznych i innych salach pedagogicznych, a więc nie ma obowiązku noszenia masek w pomieszczeniach grupowych.Inne instytucje edukacji i szkolenia Wprowadzono tu również zaostrzenia. Nauczanie powiazane z obecnością w instytucjach edukacyjnych i szkoleniowych, w szczególności w szkołach wyższych, szkołach muzycznych, szkołach artystycznych, centrach edukacji dla dorosłych, szkołach jazdy, lotnictwa i żeglarstwa jest dozwolone tylko dla maksymalnie pięciu uczniów.Lekcje śpiewu i gra na instrumentach dętych są zabronione.Wszystkie osoby przebywające wewnątrz pomieszczeń muszą nosić osłonę na usta i nos. Wymóg maski nie ma zastosowania, jeżeli charakter środka edukacyjnego lub szkoleniowego na to nie pozwala.Oznacza to: Wszystkie dalsze instytucje edukacyjne, takie jak szkoły jazdy, szkoły muzyczne, szkoły artystyczne, ośrodki kształcenia dorosłych i inne instytucje dalszego kształcenia dla młodzieży, rodzin i dorosłych mogą nadal oferować kursy i lekcje. Ale obecnie obowiązuje górny limit do 5 uczniów, a ogólne zasady dotyczące odległości i higieny muszą być oczywiście nadal przestrzegane. 

Postanowienie dotyczące zamknięcia

Nie ma tu żadnych zmian. Dla publiczności pozostają nadal zamknięte:
teatry, sale koncertowe i operowe (z wyjątkiem kina samochodowego, teatrów i koncertów samochodowych),

muzea, sale wystawowe, planetaria,

-targi, wystawy, targi specjalne, jarmarki, festyny ​​ludowe,

dyskoteki, kluby, kluby muzyczne i podobne instytucje,

-kina (z wyjątkiem kina samochodowego),

-salony gier, kasyna, punkty bukmacherskie,

ogrody zoologiczne i botaniczne,

baseny, aquaparki,

sauny, łaźnie parowe, termy i centra wellness, solaria,

-studia fitness,

-parki rozrywki,

-obiekty i pojazdy służące prostytucji, domy publiczne, kluby swingersów i podobne oferty; imprezy związane z prostytucją są niedozwolone.