Rozporządzenie w sprawie kwarantanny dla osób wjeżdżających i powracających w związku ze zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 i COVID-19 w Brandenburgii

(Rozporządzenie w sprawie kwarantanny SARS-CoV-2 – SARS-CoV-2 QuarV), z dnia 4 listopada 2020 r., ostatnio zmienione rozporządzeniem z dnia 15 grudnia 2020 r.

Na podstawie § 32 zdanie 1 w związku z §§ 28, 29 i 30 ustęp 1 zdanie drugie Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym z dnia 20 lipca 2000 r. (BGBl. I str. 1045), z których § 28 otrzymał nowe brzmienie w artykule 1 punkt 6 ustawy z dnia 27 marca 2020 r. (BGBl. I s. 587), zaś § 29 został ostatnio zmieniony w artykule 41 punkt 7 ustawy z dnia 8 lipca 2016 (BGBl. I s. 1594, 1598) oraz § 30 został ostatnio zmieniony w artykule 1 punkt 18 ustawy z dnia 19 maja 2020 r. (BGBl. I s. 1018) oraz w związku z § 2 Rozporządzenia w sprawie właściwości przy zapobieganiu chorobom zakaźnym z dnia 27 listopada 2007 r. (GVBl. II s. 488), który otrzymał nowe brzmienie w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2012 r. (GVBl. II nr 2), Minister Spraw Społecznych, Zdrowia, Integracji i Ochrony Konsumentów zarządza co następuje:

§ 1 Izolacja osób wjeżdżających i powracających; obserwacja

(1)     Osoby wjeżdżające z zagranicy do kraju związkowego Brandenburgia drogą lądową, morską lub powietrzną, które w ciągu ostatnich dziesięciu dni przed wjazdem przebywały w obszarze ryzyka w rozumieniu ustępu 2, są zobowiązane do niezwłocznego udania się po wjeździe bezpośrednią drogą do swojego głównego lub drugiego miejsca zamieszkania bądź do innego miejsca zakwaterowania umożliwiającego poddanie się izolacji i pozostania tam na stałe przez okres dziesięciu dni po wjeździe; dotyczy to również osób, które najpierw wjechały do innego kraju związkowego Republiki Federalnej Niemiec. Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą w tym okresie przyjmować wizyt osób spoza swojego gospodarstwa domowego.

(2)     W rozumieniu ustępu 1 zdanie pierwsze obszarem ryzyka jest państwo lub region poza Republiką Federalną Niemiec, w przypadku którego w momencie wjazdu na teren Republiki Federalnej Niemiec występuje zwiększone ryzyko zakażenia wirusem SARS CoV-2. Klasyfikacji obszarów ryzyka dokonuje Federalne Ministerstwo Zdrowia, Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, Budownictwa i Ojczyzny; klasyfikacja zaczyna obowiązywać z końcem pierwszego dnia po jej opublikowaniu przez Instytut Roberta Kocha (https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete) .

(3)     Osoby objęte zakresem stosowania ustępu 1 zdanie pierwsze, są zobowiązane do skontaktowania się niezwłocznie po wjeździe z właściwym urzędem ds. zdrowia publicznego i poinformowania o spoczywającym na nich obowiązku, o którym mowa w ustępie 1 zdanie pierwsze. Obowiązek, o którym mowa w pierwszym zdaniu powyżej, należy zrealizować

 1. składając cyfrową deklarację wjazdu na stronie  https://www.einreiseanmeldung.de, w której dane, o których mowa w sekcji I punkt 1 zdanie pierwsze Rozporządzeń Niemieckiego Bundestagu w sprawie podróżowania po ogłoszeniu epidemii o zasięgu ogólnokrajowym z dnia 29 września 2020 r. (BAnz AT 29.09.2020 B2) w aktualnie obowiązującej wersji, są w całości przekazane, a otrzymane potwierdzenie skutecznego złożenia przy wjeździe cyfrowej deklaracji wjazdu osoba nosi przy sobie i na żądanie przedkłada je przewoźnikowi, lub w przypadku zawartym w sekcji I punkt 1 zdanie piąte tych zarządzeń – organowi, któremu powierzono przeprowadzanie kontroli ruchu transgranicznego, lub
 2. jeżeli w wyjątkowych przypadkach nie jest możliwe złożenie powiadomienia, o którym mowa w punkcie 1 –  oddając przewoźnikowi pisemną deklarację zastępczą (formularz lokalizacji – Aussteigekarte) zgodnie ze wzorem określonym w załączniku 2 do Rozporządzeń Niemieckiego Bundestagu w sprawie podróżowania po ogłoszeniu epidemii o zasięgu ogólnokrajowym, w przypadku zawartym w sekcji I punkt 1 zdanie piąte tych zarządzeń – organowi, któremu powierzono przeprowadzanie kontroli ruchu transgranicznego, lub
 3. jeżeli w wyjątkowych przypadkach nie jest możliwe dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w punktach 1 i 2 – niezwłoczne wysyłając formularz lokalizacji w formie pisemnej lub tekstowej do właściwego urzędu ds. zdrowia publicznego.

(4)     Osoby objęte zakresem stosowania ustępu 1 zdanie pierwsze są dodatkowo zobowiązane do natychmiastowego poinformowania właściwego urzędu ds. zdrowia publicznego o wystąpieniu objawów wskazujących na chorobę COVID-19 w rozumieniu aktualnych w danym momencie kryteriów Instytutu Roberta Kocha (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html).

(5)     Osoby objęte zakresem stosowania ustępu 1 zdanie pierwsze są w okresie izolacji objęte obserwacją przez właściwy urząd ds. zdrowia publicznego.

§ 2 Wyjątki dotyczące izolacji

(1)     Obowiązek, o którym mowa w § 1 ustęp 1 zdanie 1 nie dotyczy osób, które wjeżdżają na teren kraju związkowego Brandenburgia wyłącznie w celach tranzytowych. Osoby te mają bezpośrednią drogą opuścić terytorium kraju związkowego Brandenburgia; niezbędny w związku z tym przejazd przez terytorium kraju związkowego Brandenburgia jest dozwolony.

(2)     Ponadto obowiązek, o którym mowa w § 1 ustęp 1 zdanie pierwsze, nie ma zastosowania do osób, które wjeżdżają do Brandenburgii na okres do 72 godzin, aby odwiedzić krewnych pierwszego stopnia, małżonków, partnerów życiowych bądź partnerów ze związków zarejestrowanych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub w związku ze wspólnie sprawowaną opieką lub prawem do kontaktów z dzieckiem, lub które przebywały w tym celu w obszarze ryzyka, o którym mowa w § 1 ustęp 2,  krócej niż 72 godziny.

(3)     Ponadto obowiązek wynikający z § 1 ustęp 1 zdanie pierwsze nie ma zastosowania do pobytów krótszych niż 72 godziny, jeżeli przestrzegane są odpowiednie koncepcje ochrony i higieny w przypadku

 1. osób, których działalność jest pilnie konieczna i nieodzowna do utrzymania systemu opieki zdrowotnej; pracodawca musi poświadczyć pilną konieczność i nieodzowność;
 2. osób, które ze względów zawodowych przewożą przez granice drogą lądową, kolejową, morską lub powietrzną, osoby, towary, pocztę lub dobra oraz
 3. wysokiej rangi członków służb dyplomatycznych i konsularnych, parlamentów i rządów.

(4)     Ponadto obowiązek, o którym mowa w § 1 ustęp 1 zdanie pierwsze, nie ma zastosowania, jeżeli przestrzegane są odpowiednie koncepcje ochrony i higieny, w odniesieniu do osób, które ze względu na pilną konieczność

 1. w związku z pracą zawodową,
 2. w związku ze studiami, edukacją szkolną lub nauką zawodu, lub
 3. zawodowym lub kształceniem ustawicznym do celów zawodowych

udają się ze swojego miejsca zamieszkania w kraju związkowym Brandenburgia do obszaru ryzyka, o którym mowa w § 1 ustęp 2, i regularnie powracają do miejsca zamieszkania (osoba dojeżdżająca do pracy za granicą) lub udają się ze swojego miejsca zamieszkania w obszarze ryzyka, o którym mowa w § 1 ustęp 2, do kraju związkowego Brandenburgia i regularnie wracają do miejsca zamieszkania (osoby przyjeżdżające do pracy z zagranicy). Ponadto nie ma zastosowania do osób, które realizując cel, o którym mowa w zdaniu pierwszym, ze względu na niecierpiącą zwłoki pilną konieczność przez maksymalnie pięć dni

 1. przebywały na obszarze ryzyka, o którym mowa w § 1 ustęp 2, i wjechały na terytorium kraju związkowego Brandenburgia, lub
 2. przyjechawszy z obszary ryzyka przebywają w kraju związkowym Brandenburgia.

Potwierdzenia przez organ zwierzchni, pracodawcę, zleceniodawcę lub placówkę edukacyjną wymagają w przypadkach wskazanych w zdaniu pierwszym – pilna konieczność i fakt przestrzegania odpowiednich koncepcji ochrony i higieny, w przypadkach wskazanych w zdaniu drugim  – pilna konieczność i występowanie sytuacji niecierpiącej zwłoki.

(5)     Ponadto obowiązek,  o którym mowa w § 1 ustęp 1 zdanie pierwsze, na warunkach określonych w zdaniach od drugiego do piątego nie ma zastosowania do

 1. osób, których działalność jest nieodzowna do utrzymania;
  a) sprawnego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, w szczególności lekarzy, pielęgniarek, medycznego personelu pomocniczego i opiekunów sprawujących opiekę całodobową,
  b) bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  c) stosunków dyplomatycznych i konsularnych,
  d) sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości,
  e) sprawnego funkcjonowania parlamentu, rządu i administracji federalnej, krajów związkowych i gmin, lub
  f) sprawnego funkcjonowania organów Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych;

nieodzowność musi być potwierdzona przez organ zwierzchni, pracodawcę lub zleceniodawcę,

 1. osób wjeżdżających do kraju związkowego Brandenburgia
  a) w celu odwiedzenia krewnych pierwszego lub drugiego stopnia, małżonka, partnera życiowego, bądź partnera ze związku zarejestrowanego nienależącego do tego samego gospodarstwa domowego lub w ramach sprawowania wspólnej opieki lub prawa do kontaktów z dzieckiem,
  b) w celu pilnego leczenia medycznego, lub
  c) w celu realizacji zadań związanych z udzielaniem wsparcia lub w związku z opieką nad osobami potrzebującymi ochrony lub pomocy,
 2. funkcjonariuszy policji powracających z zagranicy z operacji lub z wyjazdu związanego z pełnieniem obowiązków równoważnych operacji,
 3. osób które są akredytowane przez właściwy komitet organizacyjny w związku z przygotowaniem, uczestnictwem, przeprowadzeniem i podsumowaniem międzynarodowych imprez sportowych lub które zostały zaproszone przez federalny związek sportowy danej dyscypliny do udziału w działaniach treningowych lub szkoleniowych, lub
 4. osób powracających z urlopu z obszaru ryzyka w rozumieniu § 1 ustęp 2, które bezpośrednio przed powrotem przeprowadziły w miejscu, gdzie spędzały urlop, test na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 uzyskując wynik negatywny, pod warunkiem że
  a) na podstawie porozumienia pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a rządem danego kraju są na tym obszarze ryzyka podejmowane na miejscu szczególne epidemiologiczne środki ostrożności związane z urlopem (koncepcja ochrony i higieny),
  b) sytuacja zakażeń w danym obszarze ryzyka nie stoi na przeszkodzie wypełnieniu obowiązku, o którym mowa w § 1 ustęp 1 zdanie pierwsze oraz
  c) ze względu na zwiększone ryzyko zakażenia Niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wydało ostrzeżenia dla podróżnych na stronie https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise.

Zdanie 1 stosuje się tylko wtedy, gdy osoby mają negatywny wynik testu na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w formie papierowej lub w dokumencie elektronicznym w języku niemieckim, angielskim lub francuskim i niezwłocznie przedłożą go właściwemu urzędowi ds. zdrowia publicznego, najpóźniej jednak w ciągu dziesięciu dni od wjazdu. Test będący podstawą musi być przeprowadzony nie wcześniej niż 48 godzin przed wjazdem lub przy wjeździe do Republiki Federalnej Niemiec. Test będący podstawą musi spełniać wymagania Instytutu Roberta Kocha (https://www.rki.de/covid-19-tests). Wynik testu, o którym mowa w zdaniu drugim, należy przechowywać przez co najmniej dziesięć dni od wjazdu.

(6)     Ponadto obowiązek, o którym mowa w § 1 ustęp 1 zdanie pierwsze, nie odnosi się do

 1. osób, o których mowa w § 54a Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym,
 2. członków obcych sił zbrojnych w rozumieniu umowy o statusie sił zbrojnych NATO, Partnerstwa dla Pokoju NATO (status sił PdP) oraz umowy o statusie sił zbrojnych państw członkowskich Unii Europejskiej (status sił zbrojnych UE), którzy w celach służbowych wjeżdżają do Niemiec lub tam powracają, oraz
 3. osób wjeżdżających do kraju związkowego Brandenburgia w celu podjęcia pracy przez okres co najmniej trzech tygodni, jeżeli w miejscu zakwaterowania i pracy podjęte zostaną w ciągu pierwszych dziesięciu dni po wjeździe wobec danej grupy pracowników porównywalne z izolacją, o której mowa w § 1 ustęp 1 zdanie pierwsze, zakładowe środki higieny oraz środki ostrożności mające na celu uniknięcie kontaktów poza grupą, a opuszczenie miejsca zakwaterowania jest dozwolone tylko w celu wykonania pracy..

Przed rozpoczęciem pracy pracodawca osób, o których mowa w zdaniu 1 punkt 3, powiadamia właściwy urząd ds. zdrowia publicznego o początku prac i dokumentuje podjęte środki, o których mowa w zdaniu 1 punkt 3. Właściwy urząd ds. zdrowia publicznego może skontrolować przestrzeganie wymogów, o których mowa w zdaniu 1 punkt 3.

(7)     W przypadku występowania istotnego powodu właściwy urząd ds. zdrowia publicznego może w indywidualnym przypadku na wniosek dopuścić dalsze wyjątki.

(8)     Ustępy od 1 do 7 stosuje się tylko wtedy, gdy wymienione w nich osoby nie wykazują żadnych objawów wskazujących na chorobę COVID-19 w rozumieniu aktualnych w danym momencie kryteriów Instytutu Roberta Kocha (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html). Jeżeli w ciągu dziesięciu dni od wjazdu wystąpią objawy określone w zdaniu pierwszym powyżej, osoby, o których mowa w ustępach od 2 do 7, są zobowiązane do udania się do lekarza lub centrum wykonywania testów w celu przeprowadzenia testu. Izolacja, o której mowa w § 1 ustęp 1 zdanie pierwsze, zostaje zawieszona na czas niezbędny do przeprowadzenia testu, o którym mowa w zdaniu drugim.

§ 3 Skrócenie czasu trwania izolacji

(1)     Izolacja, o której mowa w § 1 ustęp 1 zdanie pierwsze, kończy się najwcześniej piątego dnia po wjeździe, jeżeli osoba ma negatywny wynik testu na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w formie papierowej lub dokumentu elektronicznego w języku niemieckim, angielskim lub francuskim i przedstawi go niezwłocznie, nie później niż w ciągu dziesięciu dni od wjazdu, właściwemu urzędowi ds. zdrowia publicznego. Test stanowiący podstawę musi być przeprowadzony co najmniej pięć dni po wjeździe na terytorium Republiki Federalnej Niemiec i musi spełniać wymogi Instytutu Roberta Kocha (https://www.rki.de/covid-19-tests). Wyniki testu należy przechowywać przez co najmniej dziesięć dni po wjeździe.

(2)     Osoby ze skróconym okresem izolacji, o których mowa w ustępie 1, muszą udać się do lekarza lub do centrum wykonywania testów w celu przeprowadzenia testu, jeżeli w ciągu dziesięciu dni od wjazdy wystąpią objawy wskazujące na chorobę COVID-19 w rozumieniu aktualnych kryteriów Instytutu Roberta Kocha (https://www.rki.de/covid-19-tests).

(3)     Izolacja, o której mowa w § 1 ustęp 1 zdanie pierwsze, zostaje zawieszona na czas niezbędny do przeprowadzenia testu, o którym mowa w ustępie pierwszym lub ustępie czwartym.

(4)     Przepisy ustępów od 1 do 3 stosuje się odpowiednio do osób objętych zakresem stosowania § 2 ustęp 6 zdanie pierwsze punkt 3.

§ 4 Egzekwowanie nakazów i zakazów, kary pieniężne

(1)     Wykroczeniew rozumieniu § 73 ustęp 1a punkt 24 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym popełnia ten,  kto działając umyślnie lub w wyniku zaniedbania

 1. wbrew postanowieniom § 1 ustęp 1 zdanie pierwsze, nie uda się bezpośrednio do miejsca zamieszkania lub miejsca zakwaterowania, o którym mowa w tym ustępie,
 2. wbrew postanowieniom § 1 ustęp 1 zdanie pierwsze, nie przebywa w izolacji,
 3. wbrew postanowieniom § 1 ustęp 1 zdanie drugie, przyjmuje gości,
 4. wbrew postanowieniom § 1 ustęp 3 zdanie pierwsze lub ustęp 4, nie poinformuje właściwego urzędu ds. zdrowia publicznego lub nie poinformuje go we właściwym czasie,
 5. wbrew postanowieniom § 2 ustęp 1 pierwsza połowa zdania drugiego, nie opuści bezpośrednią drogą kraju związkowego Brandenburgia,
 6. wbrew postanowieniom § 2 ustęp 3 punkt 1 druga połowa zdania, ustęp 4 zdanie trzecie lub ustęp 5 zdanie pierwsze punkt 1, wystawi zaświadczenie niezgodnie z prawdą,
 7. wbrew postanowieniom § 2 ustęp 6 zdanie pierwsze punkt 3, nie podejmie żadnych zakładowych środków higieny w odniesieniu do grupy pracowników, ani środków ostrożności w celu uniknięcia kontaktów z osobami spoza grupy pracowników,
 8. wbrew postanowieniom § 2 ustęp 6 zdanie pierwsze punkt 3, opuszcza miejsce zakwaterowania lub
 9. wbrew postanowieniom § 2 ustęp 6 zdanie drugie, nie informuje właściwego urzędu ds. zdrowia publicznego.

(2)     Wykroczenia w rozumieniu ustępu 1 podlegają karze grzywny w wysokości do 25 000 EUR.

(3)     Standardowe stawki grzywien za wykroczenia, o których mowa w ustępie 1, są opublikowane w formie załącznika.

§ 5 Wejście w życie, wygaśnięcie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu 9 listopada 2020 r. Wygasa z końcem dnia 15 stycznia 2021 r.; zobowiązania wynikające z § 1 obowiązują w dalszym ciągu te osoby, które wjechały na terytorium kraju związkowego Brandenburgia przed dniem 15 stycznia 2021 r., aż do upływu dziesięciu dni od daty ich wjazdu.

Poczdam, 4 listopada 2020 r.

Minister Spraw Społecznych, Zdrowia, Integracji i Ochrony Konsumentów

Ursula Nonnemacher

Rozporządzenie w sprawie kwarantanny dla osób wjeżdżających i powracających w związku ze zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2 i COVID-19 w Brandenburgii