Rozporządzenie w sprawie kwarantanny SARS-CoV-2 – SARS-CoV-2 QuarV, z dnia 3 lutego 2021 r.

Na podstawie

 • § 32 zdanie pierwsze w związku z §§ 28, 28a, 29 i 30 ustęp 1 zdanie drugie Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym z dnia 20 lipca 2000 r. (BGBl. I str. 1045), z których § 28 otrzymał ostatnio nowe brzmienie w artykule 1 punkt 16 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (BGBl. I s. 2397), § 28a został dodany w artykule 1 punkt 17 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (BGBl. I s. 2397), § 29 został ostatnio zmieniony w artykule 41 punkt 7 ustawy z dnia 8 lipca 2016 (BGBl. I s. 1594, 1598) oraz § 30 został ostatnio zmieniony w artykule 1 punkt 18 ustawy z dnia 19 maja 2020 r. (BGBl. I s. 1018) oraz w związku z § 2 Rozporządzenia w sprawie właściwości przy zapobieganiu chorobom zakaźnym z dnia 27 listopada 2007 r. (GVBl. II s. 488), który otrzymał nowe brzmienie w rozporządzeniu z dnia 10 stycznia 2012 r. (GVBl. II nr 2), Minister Spraw Społecznych, Zdrowia, Integracji i Ochrony Konsumentów zarządza oraz
 • § 36 ustęp 6 zdania od pierwszego do trzeciego Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym, ostatnio zmienionego art. 1 ustęp 18 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. (BGBl. I s. 2397), Rząd Krajowy zarządza co następuje:

§ 1 Izolacja osób wjeżdżających i powracających; obserwacja

(1)  Osoby wjeżdżające z zagranicy do kraju związkowego Brandenburgia drogą lądową, wodną lub powietrzną, które w ciągu ostatnich dziesięciu dni przed wjazdem przebywały w obszarze, który w chwili wjazdu był zgodnie z § 2 punkt 17 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym sklasyfikowany jako obszar ryzyka o podwyższonym niebezpieczeństwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (obszar ryzyka), są zobowiązane do niezwłocznego udania się po wjeździe bezpośrednią drogą do swojego głównego lub drugiego miejsca zamieszkania bądź do innego miejsca zakwaterowania umożliwiającego poddanie się izolacji i pozostania tam na stałe przez okres dziesięciu dni po wjeździe; dotyczy to również osób, które najpierw wjechały do innego kraju związkowego Republiki Federalnej Niemiec. Osoby wymienione w zdaniu pierwszym nie mogą w tym okresie przyjmować wizyt osób spoza swojego gospodarstwa domowego.

(2)  Osoby objęte zakresem stosowania ustępu 1 zdanie pierwsze są dodatkowo zobowiązane do niezwłocznego poinformowania właściwego urzędu ds. zdrowia publicznego o wystąpieniu objawów wskazujących na chorobę COVID-19 w rozumieniu aktualnych w danym momencie kryteriów Instytutu Roberta Kocha    (https:// www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html)).

(3)  Osoby objęte zakresem stosowania ustępu 1 zdanie pierwsze pozostają w okresie izolacji pod obserwacją właściwego urzędu ds. zdrowia publicznego.

§ 2 Wyjątki

(1)  Obowiązki, o których mowa w § 1 ustęp 1, nie dotyczą osób, które wjeżdżają na teren kraju związkowego Brandenburgia wyłącznie w celach tranzytowych. Osoby te mają bezpośrednią drogą opuścić terytorium kraju związkowego Brandenburgia; niezbędny w związku z tym przejazd przez terytorium kraju związkowego Brandenburgia jest dozwolony.

(2)  Ponadto obowiązki, o których mowa w § 1 ustęp 1, nie mają zastosowania do pobytów trwających do 72 godzin, jeżeli przestrzegane są odpowiednie koncepcje ochrony i higieny w odniesieniu do

 1. osób, których działalność jest pilnie konieczna i nieodzowna do utrzymania systemu opieki zdrowotnej; pracodawca musi poświadczyć pilną konieczność i nieodzowność oraz
 2. osób, które w ramach swojej pracy zawodowej przewożą drogą lądową, kolejową, wodną lub powietrzną przez granicę osoby, towary lub dobra.

Wobec osób, które w ciągu ostatnich dziesięciu dni przed wjazdem przebywały w obszarze ryzyka w rozumieniu § 3 ustęp 2 zdanie pierwsze Rozporządzenia z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa (BAnz AT 13.01.2021 V1) w aktualnie obowiązującej wersji, zdanie pierwsze stosuje się tylko wtedy, gdy wypełniły one spoczywające na nich obowiązki wynikające z § 3 ustęp 2 zdanie pierwsze Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa i na żądanie właściwego organu niezwłocznie przedstawią w ciągu dziesięciu dni od wjazdu zaświadczenie lekarskie lub wynik testu potwierdzające brak zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

(3)  Jeżeli wjeżdżający nie są osobami, które w ciągu dziesięciu dni poprzedzających wjazd przebywały na obszarze występowania wariantów wirusa w rozumieniu § 3 ustęp 2 zdanie pierwsze punkt 2 Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa, obowiązki wynikające z § 1 ustęp 1 nie obejmują ponadto pobytów krótszych niż 72 godziny

 1. osób wjeżdżających w związku z odwiedzaniem krewnych pierwszego stopnia, małżonków, partnerów życiowych lub partnerów będących w związku zarejestrowanym nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub w związku ze wspólnie sprawowaną lub dzieloną między siebie opieką lub prawem do kontaktów z dzieckiem oraz
 2. przy postępowaniu zgodnym z odpowiednimi koncepcjami ochrony i higieny –wysokiej rangi członków służb dyplomatycznych i konsularnych, parlamentów i rządów.

Wobec osób, które w ciągu ostatnich dziesięciu dni przed wjazdem przebywały w obszarze o wysokiej zachorowalności w rozumieniu § 3 ustęp 2 zdanie pierwsze punkt 1 Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa, zdanie pierwsze stosuje się tylko wtedy, gdy wypełniły one spoczywające na nich obowiązki wynikające z § 3 ustęp 2 zdanie pierwsze Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa i na żądanie właściwego organu niezwłocznie przedstawią w ciągu dziesięciu dni od wjazdu zaświadczenie lekarskie lub wynik testu potwierdzające brak zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

(4)  Jeżeli wjeżdżający nie są osobami, które w ciągu dziesięciu dni poprzedzających wjazd przebywały w obszarze występowania wariantów wirusa w rozumieniu § 3 ustęp 2 zdanie pierwsze punkt 2 Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa, obowiązki wynikające z § 1 ustęp 1 nie mają ponadto zastosowania przy postępowaniu zgodnym z odpowiednimi koncepcjami ochrony i higieny, w odniesieniu do osób, które ze względu na pilną konieczność

 1. służbową,
 2. dotyczącą studiów, edukacji szkolnej lub nauki zawodu, lub
 3. związaną z uczestnictwem w zajęciach edukacyjnych oraz w kształceniu, doskonaleniu zawodowym lub kształceniu ustawicznym prowadzonym w celach zawodowych

udają się ze swojego miejsca zamieszkania w kraju związkowym Brandenburgia do obszaru ryzyka i minimum raz w tygodniu powracają stamtąd do swojego miejsca zamieszkania (osoba dojeżdżająca do pracy za granicą) lub udają się ze swojego miejsca zamieszkania w obszarze ryzyka do kraju związkowego Brandenburgia i regularnie wracają do swojego miejsca zamieszkania (osoby przyjeżdżające do pracy z zagranicy). Pracodawca, zleceniodawca, organ zwierzchni lub placówka edukacyjna poświadcza pilną konieczność oraz postępowanie zgodne z odpowiednimi koncepcjami ochrony i higieny. Wobec osób, które w ciągu dziesięciu dni przed wjazdem przebywały w obszarze wysokiej zachorowalności w rozumieniu § 3 ustęp 2 zdanie pierwsze punkt 1 Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa, zdanie pierwsze stosuje się tylko wtedy, gdy wypełniły one spoczywające na nich obowiązki wynikające z § 3 ustęp 2 zdanie pierwsze Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa i na żądanie właściwego organu niezwłocznie przedstawią w ciągu dziesięciu dni od wjazdu zaświadczenie lekarskie lub wynik testu potwierdzające brak zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

(5)  Jeżeli wjeżdżający nie są osobami, które w ciągu dziesięciu dni poprzedzających wjazd przebywały na obszarze występowania wariantów wirusa w rozumieniu § 3 ustęp 2 zdanie pierwsze punkt 2 Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa, to obowiązki, o których mowa w § 1 ustęp 1, na warunkach określonych w zdaniu drugim nie mają zastosowania do

 1. osób, których działalność jest nieodzowna do utrzymania
  1. sprawnego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, w szczególności lekarzy, pielęgniarek, medycznego personelu pomocniczego i opiekunów sprawujących opiekę całodobową,
  2. bezpieczeństwa i porządku publicznego,
  3. stosunków dyplomatycznych i konsularnych,
  4. sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości,
  5. sprawnego funkcjonowania parlamentu, rządu i administracji federalnej, krajów związkowych i gmin lub
  6. sprawnego funkcjonowania organów Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych;

nieodzowność musi być potwierdzona przez organ zwierzchni, pracodawcę lub zleceniodawcę;

  1. osób wjeżdżających do kraju związkowego Brandenburgia
   1. w celu odwiedzenia krewnych pierwszego lub drugiego stopnia, małżonki lub małżonka, partnerki życiowej lub partnera życiowego, albo partnerki lub partnera ze związku zarejestrowanego nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub w ramach sprawowania wspólnej opieki lub prawa do kontaktów z dzieckiem,
   2. w celu pilnego leczenia medycznego lub
   3. w celu realizacji zadań związanych z udzielaniem wsparcia lub w związku z opieką nad osobami potrzebującymi ochrony lub pomocy,
  2. funkcjonariuszy policji powracających z zagranicy z operacji lub z wyjazdu związanego z pełnieniem obowiązków równoważnych operacji,
  3. osób, które są akredytowane przez właściwy komitet organizacyjny w związku z przygotowaniem, uczestnictwem, przeprowadzeniem i podsumowaniem międzynarodowych imprez sportowych lub które zostały zaproszone przez federalny związek sportowy danej dyscypliny do udziału w działaniach treningowych lub szkoleniowych, lub
  4. osób powracających z urlopu z obszaru ryzyka, które bezpośrednio przed powrotem przeprowadziły w miejscu, gdzie spędzały urlop, test na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 uzyskując wynik negatywny pod warunkiem, że
   1. na podstawie porozumienia pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a rządem danego kraju są na tym obszarze ryzyka podejmowane na miejscu szczególne epidemiologiczne środki ostrożności związane z urlopem (koncepcja ochrony i higieny),
   2. sytuacja zakażeń w danym obszarze ryzyka nie stoi na przeszkodzie wypełnieniu obowiązku, o którym mowa w § 1 ustęp 1 zdanie pierwsze oraz
   3. ze względu na zwiększone ryzyko zakażenia niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wydało ostrzeżenia dla podróżnych na stronie https://auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise  www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise   dotyczącego danego obszaru.
  5. osób, które realizując cel, o którym mowa w ustępie 4 zdanie pierwsze do piątego przez okres do pięciu dni ze względu na absolutną konieczność i sytuację niecierpiącą zwłoki
   1. przebywały w obszarze ryzyka i wjeżdżają na teren kraju związkowego Brandenburgia lub
   2. przebywają w kraju związkowym Brandenburgia po wjeździe z obszaru ryzyka.

Zdanie pierwsze obowiązuje tylko wtedy, gdy osoby spełniły obowiązki spoczywające na nich na mocy § 3 ustęp 1 zdanie pierwsze lub § 3 ustęp 2 zdanie pierwsze Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa i na żądanie właściwego organu niezwłocznie przedstawią w ciągu dziesięciu dni od wjazdu zaświadczenie lekarskie lub wynik testu potwierdzające brak zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

(6)  Jeżeli wjeżdżający nie są osobami, które w ciągu dziesięciu dni poprzedzających wjazd przebywały w obszarze występowania wariantów wirusa w rozumieniu § 3 ustęp 2 zdanie pierwsze punkt 2 Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa to obowiązki, o których mowa w § 1 ustęp 1 nie mają ponadto zastosowania do

   1. osób, o których mowa w § 54a Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym,
   2. członków obcych sił zbrojnych w rozumieniu umowy o statusie sił zbrojnych NATO, Partnerstwa dla Pokoju NATO (status sił PdP) oraz umowy o statusie sił zbrojnych państw członkowskich Unii Europejskiej (status sił zbrojnych UE), którzy w celach służbowych wjeżdżają do Niemiec lub tam powracają,
   3. osób wjeżdżających do kraju związkowego Brandenburgia w celu podjęcia pracy przez okres co najmniej trzech tygodni, w szczególności pracowników sezonowych, jeżeli w miejscu zakwaterowania i pracy podjęte zostaną w ciągu pierwszych dziesięciu dni po wjeździe wobec danej grupy pracowników zakładowe środki higieny porównywalne z izolacją, o której mowa w § 1 ustęp 1 zdanie pierwsze, oraz środki ostrożności mające na celu uniknięcie kontaktów poza grupą pracowników, a opuszczenie miejsca zakwaterowania jest dozwolone tylko w celu wykonania pracy,
   4. osób, które wykonując pracę zawodową przewożą osoby, towary, pocztę lub dobra drogą lądową, kolejową, wodną lub lotniczą i po przybyciu z obszaru ryzyka przebywają do 21 dni w kraju związkowym Brandenburgia w celu związanym z przewozem, jeśli jest to absolutnie konieczne i nie może być odłożone w czasie; przestrzeganie odpowiednich koncepcji ochrony i higieny, łącznie ze środkami mającymi na celu unikanie kontaktów, jak również bezwzględna konieczność i niemożliwość odłożenia w czasie, muszą być poświadczone przez pracodawcę.

Przed rozpoczęciem pracy pracodawca osób, o których mowa w zdaniu pierwszym punkt 3, powiadamia właściwy urząd ds. zdrowia publicznego o podjęciu pracy i dokumentuje podjęte środki, o których mowa w zdaniu pierwszym punkt 3. Właściwy urząd ds. zdrowia publicznego może skontrolować przestrzeganie warunków, o których mowa w zdaniu pierwszym punkt 3. W przypadku osób, o których mowa w zdaniu pierwszym punkt 1 i 2, które w ciągu dziesięciu dni poprzedzających wjazd przebywały w obszarze wysokiej zachorowalności w rozumieniu w rozumieniu § 3 ustęp 2 zdanie pierwsze punkt 1 Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa jak również w przypadku osób, o których mowa w zdaniu pierwszym punkt 3 i 4, zdanie pierwsze obowiązuje tylko wtedy, gdy wypełniły one spoczywające na nich obowiązki wynikające z § 3 ustęp 1 zdanie pierwsze Rozporządzenia w sprawie wjazdu w sytuacji pandemii koronawirusa i na żądanie właściwego organu niezwłocznie przedstawią w ciągu dziesięciu dni od wjazdu zaświadczenie lekarskie lub wynik testu potwierdzające brak zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

(7)  W przypadku wystąpienia istotnego powodu właściwy urząd ds. zdrowia publicznego może w indywidualnej sprawie na wniosek dopuścić dalsze wyjątki.

(8)  Ustępy od 1 do 7 stosuje się tylko wtedy, gdy wymienione w nich osoby nie wykazują żadnych objawów wskazujących na zachorowanie na COVID-19 w rozumieniu aktualnych w danym momencie kryteriów Instytutu Roberta Kocha ((https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html) www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html) . Jeżeli w ciągu dziesięciu dni od wjazdu wystąpią objawy określone w powyższym zdaniu pierwszym u osób, o których mowa w ustępach od 2 do 7, są one zobowiązane do niezwłocznego udania się do lekarki lub lekarza bądź centrum wykonywania testów w celu przeprowadzenia testu pozwalającego wykluczyć zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Izolacja, o której mowa w § 1 ustęp 1 zdanie pierwsze, zostaje zawieszona na czas niezbędny do przeprowadzenia badania lekarskiego, o którym mowa w zdaniu drugim.

§ 3 Skrócenie okresu izolacji

(1)  Izolacja, o której mowa w § 1 ustęp 1 zdanie pierwsze, kończy się najwcześniej piątego dnia po wjeździe, jeżeli osoba ma zaświadczenie lekarskie lub negatywny wynik testu poświadczający brak zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w formie dokumentu papierowego lub elektronicznego sporządzonego w języku niemieckim, angielskim lub francuskim i przedstawi go niezwłocznie, nie później niż w ciągu dziesięciu dni od wjazdu, właściwemu urzędowi ds. zdrowia publicznego. Badanie lekarskie, o którym mowa w zdaniu pierwszym lub test będący jego podstawą muszą być przeprowadzone co najmniej pięć dni po wjeździe na terytorium Republiki Federalnej Niemiec i musi spełniać wymogi Instytutu Roberta Kocha (https://www.rki.de/covid-19-tests). Zaświadczenie lekarskie lub wynik testu należy przechowywać przez co najmniej dziesięć dni od wjazdu.

(2)  Osoby ze skróconym okresem izolacji, o których mowa w ustępie 1, muszą udać się do lekarki lub lekarza bądź do centrum wykonywania testów w celu wykonania testu pozwalającego wykluczyć zakażenie wirusem SARS-CoV-2, jeżeli w ciągu dziesięciu dni od wjazdu wystąpią objawy wskazujące na chorobę COVID-19 w rozumieniu aktualnych kryteriów Instytutu Roberta Kocha (https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Steckbrief.html).

(3)  Izolacja, o której mowa w § 1 ustęp 1 zdanie pierwsze, zostaje zawieszona na czas niezbędny do przeprowadzenia testu, o którym mowa w ustępie pierwszym lub ustępie drugim.

(4)  Przepisy ustępów od 1 do 3 stosuje się odpowiednio do osób objętych zakresem stosowania § 2 ustęp 6 zdanie pierwsze punkt 3.

§ 4 Egzekwowanie nakazów i zakazów, kary grzywny

(1)  Wykroczenie w rozumieniu § 73 ustęp 1a punkt 24 Ustawy o zapobieganiu chorobom zakaźnym popełnia ten, kto działając umyślnie lub w wyniku zaniedbania

   1. wbrew postanowieniom § 1 ustęp 1 zdanie pierwsze, nie udaje się bezpośrednio do miejsca zamieszkania lub miejsca zakwaterowania, o którym mowa w tym ustępie,
   2. wbrew postanowieniom § 1 ustęp 1 zdanie pierwsze, nie przebywa w izolacji,
   3. wbrew postanowieniom § 1 ustęp 1 zdanie drugie, przyjmuje gości,
   4. wbrew postanowieniom § 1 ustęp 2, nie poinformuje niezwłocznie właściwego urzędu ds. zdrowia publicznego,
   5. wbrew postanowieniom § 2 ustęp 1 pierwsza połowa zdania drugiego nie opuści bezpośrednią drogą kraju związkowego Brandenburgia,
   6. wbrew postanowieniom § 2 ustęp 2 zdanie pierwsze punkt 1 druga połowa zdania, ustęp 4 zdanie drugie, ustęp 5 zdanie pierwsze punkt 1 lub ustęp 6 zdanie pierwsze punkt 4, wystawi zaświadczenie niezgodnie z prawdą,
   7. wbrew postanowieniom § 2 ustęp 6 zdanie pierwsze punkt 3, nie podejmie żadnych zakładowych środków higieny w odniesieniu do grupy pracowników, ani środków ostrożności w celu uniknięcia kontaktów z osobami spoza grupy pracowników,
   8. wbrew postanowieniom § 2 ustęp 6 zdanie pierwsze punkt 3, opuszcza miejsce zakwaterowania lub
   9. wbrew postanowieniom § 2 ustęp 6 zdanie drugie, nie zgłosi do właściwego urzędu ds. zdrowia publicznego faktu podjęcia pracy
   10. wbrew postanowieniom § 2 ustęp 8 zdanie drugie, nie uda się niezwłocznie do lekarki lub lekarza bądź do centrum przeprowadzania testów w celu przeprowadzenia testu lub
   11. wbrew postanowieniom § 3 ustęp 2, nie uda się niezwłocznie do lekarki lub lekarza bądź do centrum przeprowadzania testów w celu przeprowadzenia testu.

(2)  Wykroczenia w rozumieniu ustępu 1 podlegają karze grzywny w wysokości do 25 000 EUR.

(3)  Standardowe stawki grzywien za wykroczenia, o których mowa w ustępie 1, zostały opublikowane w formie załącznika.

§ 5 Wejście w życie, wygaśnięcie

(1) Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie w dniu ogłoszenia. Wygasa z końcem dnia 4 marca 2021 r.; zobowiązania wynikające z § 1 obowiązują w dalszym ciągu te osoby, które wjechały na terytorium kraju związkowego Brandenburgia przed dniem 4 marca 2021 r., aż do upływu dziesięciu dni od daty ich wjazdu.

(2) Z chwilą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wygasa Rozporządzenie w sprawie kwarantanny SARS-CoV-2 z dnia 13 stycznia 2021 r. (GVBl. II nr 4), ostatnio zmienione rozporządzeniem z dnia 27 stycznia 2021 r. (GVBl. II nr 12).

Poczdam, 3 lutego 2021 r.

Rząd Krajowy Brandenburgii
Premier
dr Dietmar Woidke

Minister Spraw Społecznych, Zdrowia, Integracji i Ochrony Konsumentów
Ursula Nonnemacher