W kontekście pogłębiającej się pandemii korony premier Dietmar Woidke opowiedział się za ścisłym dialogiem polsko-niemieckim. Dziś Woidke przyjął w Kancelarii Stanu Olgierda Geblewicza marszałka województwa zachodniopomorskiego, polskiego regionu partnerskiego Brandenburgii. Okazją wizyty była m.in. 20. rocznica podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Brandenburgią a województwem zachodniopomorskim w dniu 7 grudnia.

Woidke: „Korona pokazuje jak w soczewce, jak bardzo jesteśmy ze sobą spleceni. Musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby jak najmniej ograniczyć obszar przygraniczny jako wspólną przestrzeń do pracy i życia. Wspólnie pracujemy nad stworzeniem transgranicznej struktury komunikacyjnej dla organów regionalnych i krajowych, abyśmy mogli szybko reagować na kryzysy na obszarze przygranicznym”.

Geblewicz: „Europa stoi dziś przed wieloma wyzwaniami. Jedyną odpowiedzią może być tylko ściślejsze powiązanie między Polakami i Niemcami. Ścisła współpraca między narodami po obu stronach Odry i wzajemnie korzystna współpraca gospodarcza tworzą ten mocny fundament. Chcemy, aby nasi obywatele żyli w dobrym sąsiedztwie i chcemy stale wzmacniać to sąsiedztwo.”

Oprócz sytuacji związanej z koroną omówiono również rozwój wydarzeń na zewnętrznej granicy UE z Białorusią oraz przemieszczanie się uchodźców do Niemiec. Tematem były również bieżące wspólne projekty oraz kolejny okres finansowania INTERREG jak i rozbudowa linii kolejowej Berlin-Szczecin.

Woidke: „Bardzo się cieszę, że w najbliższy wtorek w Angermünde odbędzie się uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowę pierwszego odcinka linii kolejowej w kierunku Szczecina. To zbliży do siebie Berlin, Brandenburgię, Szczecin i Pomorze Zachodnie. Przekonanie wszystkich do rozbudowy połączenia między Berlinem a Szczecinem po stronie niemieckiej o dwutorową elektryfikację było trudnym wyzwaniem. Jest to o tyle ważne, że przygraniczny region metropolitalny Szczecina jest kluczowym elementem wspólnego polsko-niemieckiego obszaru na północy. Ściśle współpracujemy również z Meklemburgią-Pomorzem Przednie po stronie niemieckiej, aby wspólnie wykorzystać potencjał transgraniczny dla regionu – Woidke zapowiedział, że w pierwszej połowie 2022 roku zorganizuje kolejny polsko-niemiecki szczyt kolejowy.

Woidke i Geblewicz zgodzili się, że finansowanie INTERREG pozostanie ważnym instrumentem finansowania projektów transgranicznych w następnym okresie wsparcia. W nowym programie współpracy VI A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska dostępnych jest około 124,5 mln euro z funduszy unijnych. W ostatnim okresie finansowania istotne projekty mogły zostać zrealizowane z pomocą środków INTERREG. Obecnie trwa remont Mostu Europejskiego Siekierki-Neurüdnitz, aby ściślej połączyć ludzi po obu stronach Odry i otworzyć nowy potencjał dla turystyki rowerowej. Ponadto wdrożono pionierski projekt dotyczący nauczania języka kraju sąsiedzkiego od przedszkola do ukończenia szkoły. Wprowadzenie polsko-niemieckiego kampusu innowacji przyczyniło się do zacieśnienia współpracy między uczelniami, firmami i administracją publiczną.

W obszarze rozwoju wsi, środowiska i rolnictwa Brandenburgia od wielu lat współpracuje z Pomorzem Zachodnim w ramach wieloletnich programów roboczych. Innym polem działania jest promocja współpracy medialnej: np. Ogłoszona została właśnie przez Brandenburgię i Pomorze Zachodnie wraz z innymi partnerami nowa edycja Polsko-Niemieckiej Nagrody Dziennikarskiej na rok 2022. Zostanie ona wręczona w czerwcu z okazji Polsko-Niemieckich Dni Mediów w Zgorzelcu.