Nowe zasady kwarantanny dla osób przyjeżdżających i powracających z zagranicy z obszarów ryzyka, w których występuje duże zagrożenie zakażenia się koronawirusem: podczas dzisiejszej wideokonferencji gabinet zatwierdził nowe rozporządzenie w sprawie kwarantanny w związku z SARS-CoV-2. Wchodzi w życie 9 listopada i na razie będzie obowiązywać do 15 grudnia 2020 r. W ten sposób Brandenburgia wdraża nowe, wzorcowe rozporządzenie rządu federalnego w sprawie kwarantanny z dnia 14 października.

W porównaniu z dotychczasowymi przepisami nowością jest fakt, że ogólny okres kwarantanny zostaje skrócony z 14 do 10 dni. I jeszcze jedna kwestia: kwarantanna kończy się najwcześniej pięć dni po wjeździe. Warunkiem takiego skrócenia jest przedłożenie przez daną osobę negatywnego wyniku testu, który potwierdza, że nie jest zakażona koronawirusem SARS-CoV-2. Test taki może zostać przeprowadzony najwcześniej piątego dnia po wjeździe. W przypadku pojawienia się w ciągu dziesięciu dni od wjazdu objawów typowych dla Covid -19, osoba musi przeprowadzić kolejny test.

Inną nowością jest cyfrowa deklaracja wjazdu.

Dodatkowo występują liczne wyjątki od obowiązku kwarantanny, np. dla pracowników transgranicznych, uczniów, stażystów i studentów, w odniesieniu do „małego ruchu granicznego” (pobyty do 24 godzin) oraz w przypadku wizyt krewnych pierwszego stopnia lub partnerów życiowych.

Minister zdrowia Ursula Nonnemacher wyjaśniła po posiedzeniu gabinetu: „Ważne jest, aby w przypadku przepisów dotyczących kwarantanny dla osób wjeżdżających i powracających z zagranicy z obszarów ryzyka kraje związkowe postępowały w sposób jednolity. Z tego właśnie powodu wdrażamy w Brandenburgii modelowe rozporządzenie Federalnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w stosunku jeden do jednego. Jednakże w obliczu drugiej fali koronawirusa decydującą kwestią jest to, by najlepiej całkowicie zrezygnować z wszelkich podróży, które nie są absolutnie konieczne. Dotyczy to w szczególności podróży do obszarów ryzyka.

Nowe rozporządzenie w sprawie kwarantanny stanowi kolejny element transpozycji do prawa krajowego uchwały podjętej na konferencji premierów krajów związkowych z 28 października, w której uczestniczyła kanclerz Angela Merkel.

Rozporządzenie w sprawie kwarantanny SARS-CoV-2 obowiązujące od 9 listopada

Kto musi udać się na kwarantannę?

Osoby wjeżdżające do Brandenburgii z zagranicy drogą lądową, morską lub powietrzną, które w jakimkolwiek momencie w ciągu ostatnich dziesięciu dni przed wjazdem przebywały w obszarze ryzyka związanego z SARS-CoV-2. Dotyczy to również osób, których pierwszy wjazd nastąpił do innego kraju związkowego Republiki Federalnej Niemiec.

Osoby te są zobowiązane do niezwłocznego skontaktowania się z właściwym lokalnym urzędem ds. zdrowia publicznego i poinformowania go o obowiązku odbycia kwarantanny. To, który urząd ds. zdrowia publicznego jest miejscowo właściwy dla danego obszaru, zależy od miejsca pozostawania w izolacji.

Co oznacza kwarantanna?

Niezwłocznie po wjeździe osoby są zobowiązane do udania się bezpośrednio do własnego domu lub innego odpowiedniego miejsca zakwaterowania i pozostawania tam po wjeździe nieprzerwanie przez okres 10 dni. W czasie kwarantanny nie mogą przyjmować wizyt od osób, które nie należą do ich gospodarstwa domowego.

Jak można skrócić obowiązkową kwarantannę?

Najwcześniej kwarantanna domowa kończy się piątego dnia po wjeździe, jeżeli dana osoba posiada negatywny wynik testu na koronawirusa SARS-CoV-2 w formie papierowej lub w dokumencie elektronicznym w języku niemieckim, angielskim lub francuskim i niezwłocznie przedstawi go właściwemu urzędowi ds. zdrowia publicznego, najpóźniej jednak w ciągu dziesięciu dni od wjazdu. Test, będący podstawą powyższego, musi być przeprowadzony co najmniej pięć dni po wjeździe na terytorium Republiki Federalnej Niemiec i spełniać wymogi określone przez Instytut Roberta Kocha (https://www.rki.de/covid-19-tests). Wynik testu należy przechowywać przez co najmniej dziesięć dni po wjeździe.

Ważne: Jeśli w ciągu dziesięciu dni po wjeździe u osób ze skróconym okresem izolacji wystąpią objawy wskazujące na występowanie choroby COVID-19, to muszą się one udać do lekarza lub centrum przeprowadzania testów, w celu wykonania testu.

Przez kogo są wyznaczane obszary ryzyka?

O zaklasyfikowaniu danego regionu do obszarów ryzyka decydują Federalne Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Klasyfikacja jest publikowana przez Instytut Roberta Kocha https://www.rki.de/covid-19-risikogebiete.

Jak i gdzie trzeba się zgłosić w przypadku wjazdu z obszaru ryzyka?

W momencie, gdy będzie już dostępna cyfrowa deklaracja wjazdu, przed wjazdem do Niemiec podróżni przybywający z obszaru ryzyka związanego z koronawirusem muszą rejestrować się elektronicznie na stronie           https://www.einreiseanmeldung.de.

Osoby wjeżdżające i powracające muszą nosić przy sobie zapisane elektronicznie i/lub wydrukowane potwierdzenie skutecznego złożenia cyfrowej deklaracji wjazdu, by móc je przedłożyć przewoźnikowi lub organowi granicznemu na żądanie.

Dzięki cyfrowej deklaracji wjazdu urzędy ds. zdrowia publicznego właściwe dla danego miejsca docelowego dysponują niezbędnymi informacjami, pozwalającymi na monitorowanie ustawowej, obowiązkowej kwarantanny.

Jeżeli nie jest możliwe dokonanie zgłoszenia drogą cyfrową, należy w wyjątkowych przypadkach wypełnić pisemną deklarację zastępczą (formularz lokalizacji po niemiecku „Aussteigekarte“) i oddać ją przewoźnikom bądź organowi granicznemu, albo niezwłocznie po wjeździe przekazać do właściwego urzędu ds. zdrowia publicznego.

Co należy zrobić, gdy wystąpią objawy?

Przy wystąpieniu objawów wskazujących na chorobę COVID-19 osoby wjeżdżające i powracające są zobowiązane do natychmiastowego poinformowania o tym fakcie właściwego urzędu ds. zdrowia publicznego.

Jakie są wyjątki?

W rozporządzeniu w sprawie kwarantanny przewidziane zostały wyjątki. Odnoszą się one m.in. do tranzytu, ruchu granicznego, prywatnych odwiedzin, działalności zawodowej / edukacji / studiów, pracowników transgranicznych i specjalnych grup zawodowych

Wyjątki dotyczące tranzytu:

Osoby, które dokonują wjazdu tylko w celach tranzytowych, muszą opuścić terytorium Brandenburgii bezpośrednio i bez jakiejkolwiek zwłoki. Oznacza to, że nie są dozwolone żadne postoje podczas podróży, noclegi ani odwiedziny. Dopuszczalny jest krótki odpoczynek (np. aby coś zjeść lub zatankować).

Wyjątki dotyczące ruchu granicznego:

Jak już uregulowano w przepisach od 24 października, osoby, które w ramach „małego ruchu granicznego“ z państwami sąsiednimi przebywały w obszarze ryzyka krócej niż 24 godziny lub które wjeżdżają na teren kraju związkowego Brandenburgia na okres do 24 godzin.

Wyjątki dotyczące prywatnych odwiedzin:

Osoby, które wjeżdżają do Brandenburgii na okres do 72 godzin, aby odwiedzić krewnych pierwszego stopnia, małżonków, partnerów życiowych bądź partnerów ze związków zarejestrowanych nienależących do tego samego gospodarstwa domowego lub w związku ze wspólnie sprawowaną opieką lub prawem do kontaktów z dzieckiem, lub które przebywały w tym celu w obszarze ryzyka krócej niż 72 godziny.

Wyjątki dotyczące pobytów krótszych niż 72 godziny, jeżeli przestrzegane są stosowne koncepcje ochrony i higieny:

 • osoby, których praca jest pilnie konieczna i nieodzowna dla utrzymania systemu opieki zdrowotnej; przy czym pilna konieczność i nieodzowność muszą być poświadczone przez pracodawcę;
 • osoby, które ze względów zawodowych przewożą przez granice drogą lądową, kolejową, morską lub powietrzną osoby, towary, pocztę lub dobra, oraz
 • wysokiego szczebla członkowie służb dyplomatycznych i konsularnych, parlamentów i rządów.

Wyjątki dotyczące działalności zawodowej, edukacji, studiów, jeżeli przestrzegane są stosowne koncepcje ochrony i higieny:

Osoby, które

 • ze względu na pilną zawodową konieczność,
 • w związku ze studiami, edukacją szkolną lub nauką zawodu, lub
 • w związku z prowadzonym kształceniem, szkoleniem, doskonaleniem zawodowym lub kształceniem ustawicznym do celów zawodowych

udają się ze swojego miejsca zamieszkania w kraju związkowym Brandenburgia do obszaru ryzyka i regularnie powracają do miejsca zamieszkania (osoba dojeżdżająca do pracy za granicą) lub udają się ze swojego miejsca zamieszkania w obszarze ryzyka do kraju związkowego Brandenburgia i regularnie wracają do miejsca zamieszkania (osoby przyjeżdżające do pracy z zagranicy)

Pilna konieczność, jak również stosowanie się do stosownych koncepcji ochrony i higieny musi być potwierdzone przez organ zwierzchni, pracodawcę, zleceniodawcę lub placówkę edukacyjną.

Dotyczy to również wszystkich osób dojeżdżających do pracy za granicą oraz osób przyjeżdżających do pracy z zagranicy, które ze względu na pilną konieczność i powody niecierpiące zwłoki po pobycie przez okres do pięciu dni w obszarze ryzyka wjechały na terytorium Brandenburgii lub przyjechawszy z obszaru ryzyka przebywają na terytorium Brandenburgii.

Wyjątki dotyczące osób mających negatywny wynik testu:

Istnieją kolejne wyjątki od obowiązku pozostawania w kwarantannie, ale mają one zastosowanie tylko w przypadku osób, które posiadają negatywny wynik testu na papierze lub w dokumencie elektronicznym w języku niemieckim, angielskim lub francuskim i niezwłocznie przedstawią go właściwemu urzędowi ds. zdrowia publicznego, najpóźniej jednak w ciągu 10 dni od wjazdu. Test, stanowiący podstawę powyższego, musi być przeprowadzony nie wcześniej niż 48 godzin przed wjazdem lub przeprowadzony przy wjeździe do Republiki Federalnej Niemiec. Test, stanowiący podstawę, musi spełniać wymagania Instytutu Roberta Kocha (https://www.rki.de/covid-19-tests). Wynik testu należy przechowywać przez co najmniej dziesięć dni po wjeździe.

Wyjątek ten obejmuje w szczególności: osoby, których działalność jest nieodzowna do utrzymania:

 • sprawnego funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej, w szczególności lekarzy, pielęgniarek, medycznego personelu pomocniczego i opiekunów sprawujących opiekę całodobową
 • bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • stosunków dyplomatycznych i konsularnych,
 • sprawnego funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości,
 • sprawnego funkcjonowania parlamentu, rządu i administracji federalnej, krajów związkowych i gmin, lub
 • sprawnego funkcjonowania organów Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych;

Nieodzowność musi być potwierdzona przez organ zwierzchni, pracodawcę lub zleceniodawcę.

Ponadto wyjątek stosuje się do osób wjeżdżających do kraju związkowego Brandenburgia:

 • w celu odwiedzenia krewnych pierwszego lub drugiego stopnia, małżonka, partnera życiowego, bądź partnera ze związku zarejestrowanego nienależącego do tego samego gospodarstwa domowego lub w ramach sprawowania wspólnej opieki lub prawa do kontaktów z dzieckiem,
 • w celu pilnego leczenia medycznego, lub
 • w celu realizacji zadań związanych z udzielaniem wsparcia lub w związku z opieką nad osobami potrzebującymi ochrony lub pomocy,

a także do następujących osób:

 • funkcjonariuszy policji powracających z zagranicy z operacji lub z wyjazdu związanego z pełnieniem obowiązków równoważnych operacji,
 • które są akredytowane przez właściwy komitet organizacyjny w związku z przygotowaniem, uczestnictwem, przeprowadzeniem i podsumowaniem międzynarodowych imprez sportowych lub które zostały zaproszone przez federalny związek sportowy danej dyscypliny do udziału w działaniach treningowych lub szkoleniowych lub
 • powracających z urlopu z obszaru ryzyka z negatywnym wynikiem testu na koronawirusa SARS-CoV-2 przeprowadzonego bezpośrednio przed powrotem w miejscu, gdzie spędzały urlop, jeżeli na podstawie porozumienia pomiędzy Republiką Federalną Niemiec a rządem danego kraju na miejscu podejmowane są w związku z urlopem na tym obszarze ryzyka szczególne środki ostrożności epidemiologicznej (koncepcja ochrony i higieny), a sytuacja epidemiologiczna w obszarze ryzyka nie stoi na przeszkodzie, by nie został wypełniony obowiązek kwarantanny, a Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wydało dla danego regionu ostrzeżenia dotyczącego podróży z powodu zwiększonego ryzyka zakażenia na stronie
  https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/-reise-und-si cherheitshinweise 

Dalsze wyjątki:

W przypadku występowania istotnego powodu właściwy urząd ds. zdrowia publicznego może w indywidualnym przypadkach na wniosek dopuścić dalsze wyjątki.