FhPotsdam2.15678055.jpg..15678062W planie rozwoju szkolnictwa wyższego Brandenburgii do roku 2025 zapisano między innymi, że wszystkie szkoły wyższe powinny znacznie rozbudować stopień umiędzynarodowienia. Aby umożliwić wszystkim studentom i pracownikom szkół wyższych partycypację w doświadczeniach interkulturowych, należy położyć nacisk na wciągnięcie studiujących i kadry naukowej z zagranicy do wszystkich obszarów życia uczelnianego.

Umiędzynarodowienie przebiegać ma na różnorodnych płaszczyznach: wymiana studencka, pracowników naukowych i administracyjnych oraz kadry naukowej, międzynarodowa współpraca naukowa i pedagogiczna, wspólne międzynarodowe kierunki studiów z zagranicznymi uczelniami, wspólne projekty badawcze, konferencje i publikacje jak i akwizycja środków zewnętrznych. Szczególnego i coraz większego znaczenia w kontekście pozyskiwania środków unijnych nabierają wielopłaszczyznowe partnerstwa strategiczne z uczelniami zagranicznymi.

Brandenburskie szkoły wyższe osiągnęły już znaczny stopień umiędzynarodowienia: w semestrze zimowym 2014/15 studiowało tu 7.187 studentów zagranicznych (13,7% ogółu studiujących)  z aż 137 krajów. Wśród nich najliczniejszą grupą były osoby z Polski – 1.006 studentów. Równocześnie 599 pracowników uczelni brandenburskich (11%) było cudzoziemcami.

Więcej informacji na stronie ministerstwa nauki i badań Brandenburgii